Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

31. máj - Zisk zo služby Bohu

Budú mu však poddaní, aby poznali ten rozdiel, čo je slúžiť mne a slúžiť pozemským kráľovstvám. (2.Kron.12:8)

Služba Bohu je úplne iná ako služba komukoľvek inému.

Boh je veľmi žiarlivý a ak sme to pochopili, má z toho radosť. Napríklad prikazuje nám: „Slúžte Pánovi s radosťou!“ (Žalm 100: 2). Táto radosť má svoj dôvod. Je to uvedené v Skutkoch 17:25. Boh „...nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dych a všetko.“

Slúžime mu s radosťou, pretože nenesieme bremeno uspokojovania jeho potrieb. On nemá žiadne potreby. Takže slúžiť mu neznamená uspokojovať jeho potreby. Namiesto toho sa radujeme z toho, keď on uspokojuje naše potreby. Slúžiť Bohu vždy znamená prijímať od neho milosť a robiť to, čo máme robiť.

Aby sme ukázali, aký žiarlivý je Boh, aby sme to pochopili, a vyvyšovali ho za to, pripomeňme si príbeh z 2. knihy Paralipomenon 12. Rechabeám, syn Šalamúnov, ktorý vládol v južnom kráľovstve po vzbure desiatich kmeňov, odmietol slúžiť Bohu a dal sa na službu iným bohom a iným kráľovstvám.

Za trest poslal Boh egyptského kráľa Šišaka proti Rechabeámovi s 1200 vozmi a 60 000 jazdcami (2.Par.12: 2–3). Boh milostivo poslal proroka Semaiáša k Rechabeámovi s touto správou: „Takto vraví Hospodin: ‚Vy ste opustili mňa, preto i ja vás vydám do moci Šišaka.“ (2.Par.12: 5). Šťastným výsledkom tejto správy bolo, že Rechabeám a jeho kniežatá sa pokorili a povedali: „Hospodin je spravodlivý“ (2.Par.12: 6). Keď Hospodin videl, že sa pokorili, povedal: „Nevyhubím ich, ale im umožním záchranu, takže sa môj hnev na Jeruzalem nevyleje v osobe Šišaka.“ (2.Par.12: 7). Ale pre poučenie im hovorí: „Budú mu však poddaní, aby poznali ten rozdiel, čo je slúžiť mne a slúžiť pozemským kráľovstvám.“ (2. Par.12: 8).

Účel tohto trestu bol, aby im ukázal, že služba nepriateľovi a Bohu sú veľmi odlišné. V čom je rozdiel? Služba Bohu je prijímanie požehnania, radosťou a ziskom. Slúžiť Šišakovi je vyčerpávajúce, unavujúce a bolestivé. Boh je darca. Šišak je príjemca.

Preto sa teším, keď uctievanie v nedeľu  ráno a uctievanie každodennou poslušnosťou nie sú pre nás bremenom, ktoré prinášame Bohu,  ale radostné prijímanie od Boha. Pravá služba, ktorú Boh vyžaduje je, aby sme mu vo všetkom, čo robíme dôverovali ako svojmu darcovi.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345