Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

30. máj - Čím sa môžeme chváliť

Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. (Efez.2:8-9)

Nový Zákon dáva do súvislosti vieru a milosť, aby zdôraznil, aby sme sa nechválili tým, že sme spasení iba z milosti. Jedným z najznámejších príkladov je text Efezanom 2: 8: „spasení milosťou skrze vieru“. Pre udelenie milosti existuje podmienka. Z milosti, skrze vieru.

Viera je skutkom našej duše, ktorá sa odvracia od vlastnej nedostatočnosti k dostatočnosti Božích zdrojov. Viera sa spolieha na Božie rozhodnutie, ktoré udeľuje milosť nehodným. Čerpá z Božej štedrosti. Viera preto zo svojej podstaty znemožňuje chválenie sa sebou a spolieha sa na milosť. Kamkoľvek sa viera pozrie, vo všetkom vidí milosť. Nemôže sa teda chváliť ničím, iba ak  Pánom, darcom milosti.

Takže Pavol, keď povedal, že spasenie je  z milosti  skrze vieru, hovorí: „A to nie je z vás, je to Boží dar.  Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“(Efez.2: 8–9). Viera sa nemôže chváliť ľudskou dobrotou, schopnosťou  alebo múdrosťou, pretože viera sa zameriava na slobodnú, všetko zabezpečujúcu  Božiu milosť. Čokoľvek dobrého viera vidí, vidí v tom ovocie milosti. Keď sa vierou pozeráme na našu „múdrosť od Boha, spravodlivosťou a posvätením i vykúpením“, hovorí: „ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“ (1. Kor.1: 30–31).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345