Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

29. máj - Keď Boh koná proti vlastnej vôli

Keď sa niekto prehreší proti človeku, súdiť ho bude Boh, ale ak niekto zhreší proti Hospodinovi, kto sa ho zastane? Oni však neposlúchali svojho otca, preto sa Hospodin rozhodol, že ich usmrtí. (1.Sam.2:25)

Synovia kňaza Éliho neposlúchli svojho otca, keď im vyčítal ich hriech. Tento text má pre náš život tri poučenia.

1) Je možné hrešiť tak dlho a tak ťažko, až Boh neumožní činiť pokánie.

Preto Pavol povedal, že aj po našich prosbách „...možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu. Nepovedal: „ ...dá im možnosť pokánia.“(2.Tim.2:25). Pre život v hriechu príde čas, keď je  už „príliš neskoro“. Podobne, ako sa hovorí o Ezauovi v liste Židom 12:17: „Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť pokánia, hoci ho so slzami hľadal.“ Bol stratený, nemohol činiť pokánie.

To neznamená, že tí, ktorí skutočne celý život činia pokánie zo svojho hriechu, nemôžu byť spasení. Určite môžu byť a budú! Boh je milosrdný. Pamätajte na zlodeja na kríži. Ježiš mu povedal: „Dnes budeš so mnou v raji.“ (Lukáš 23:43).

2) Boh niekedy nedovolí hriešnemu človeku konať to, čo je správne.

"Ale nepočúvali hlas svojho otca, pretože vôľa Pánova bola, že ich usmrtí." Počúvať hlas ich otca bolo správne. Ale nepočúvali. Prečo? "Lebo Pánova vôľa bola usmrtiť ich."

Dôvod, prečo neposlúchli svojho otca, bol ten, že Boh mal pre nich iné úmysly a vydal ich na smrť pre ich hriech . Sú situácie, keď sa vôľa Božieho rozhodnutia líši od zjavenej Božej vôle.

3) Niekedy naše modlitby za zjavenú Božiu vôľu nebudú vypočuté, pretože Boh sa rozhodol pre niečo iné z jemu známych, svätých a múdrych dôvodov.

Predpokladám, že Éli sa modlil za zmenu svojich synov. Mal sa modliť. Ale Boh sa rozhodol,  aby Chofni a Pinchas neposlúchali, ale boli zabití.

Keď sa stane niečo také (čo zvyčajne vopred nepoznáme), a voláme k Bohu o zmenu, Božia odpoveď nie je: „Nemilujem ťa.“ Odpoveď skôr znie: „Mám svoje múdre a sväté dôvody, aby som nezahladil tento hriech a neprijal pokánie. Teraz tieto dôvody nevidíš. Dôveruj mi však. Ja viem čo robím. Ľúbim ťa."

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345