Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

27. máj - Skutočná, alebo falošná viera

Tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. (Žid.9:28)

Otázka, ktorá je pred nami všetkým, je: Sme zahrnutí do množiny „mnohých“, ktorých hriechy Kristus niesol? A budeme zachránení pri jeho druhom príchode?

Odpoveď v Hebrejom 9:28 znie: „Áno,“ ak „ho túžobne očakávame“. Môžeme tak vedieť, že naše hriechy sú sňaté a že budeme pri súde v bezpečí, ak budeme dôverovať Kristovi tak, že v nás bude túžiť po jeho príchode.

Existuje falošná viera, ktorá tvrdí, že verí v Krista, ale je iba poistkou proti požiaru. Falošná viera „verí“ iba preto, aby unikla z pekla. V skutočnosti netúži po Kristovi. Takí by v skutočnosti boli najradšej, keby Kristus vôbec neprišiel, aby mali čo najviac potešenia z tohto sveta. To ukazuje na to, že ich srdce nepatrí Kristovi, ale svetu. Stojíme teda pred problémom: Túžime dychtivo po Kristovom príchode? Alebo chceme, aby sa neponáhľal, pretože máme milostný vzťah s týmto svetom? To je otázka, ktorá preveruje pravosť viery.

Buďme ako Korinťania, ktorí „očakávame zjavenie nášho Pána Ježiša Krista“ (1.Kor.1: 7), a ako Filipania, ktorých „občianstvo je v nebi, odkiaľ očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista “(Filip.3:20). V tom je náš problém. Túžime po tom, aby prišiel? Alebo milujeme svet a dúfame, že jeho príchod nepreruší naše plány? Naša večnosť závisí na tejto otázke.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345