Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

26. máj - Sila, ktorá sa očakáva v trpezlivosti

...a aby ste boli posilňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. S radosťou... (Kol.1:11)

„Posilňovaný“ je to správne slovo. Apoštol Pavol sa modlil za cirkev v Kolosách, aby boli „posilnení každou  mocou, podľa sily jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. “ (Kol. 1:11). Trpezlivosť je dôkazom vnútornej sily.

Netrpezliví ľudia sú slabí, preto sú závislí od cudzej pomoci - ako sú návody, harmonogramy, podľa ktorých sa riadia, a ktoré usmerňujú ich krehké povahy. Ich netrpezlivosť sa vyznačuje výbuchmi vyhrážok, kritikou vinníkov, ktorí prekazili ich plány. Ale krik, ktorý robia okolo seba je len maskovanie ich slabosti. Trpezlivosť vyžaduje obrovskú vnútornú silu.

Pre kresťana táto sila pochádza od Boha. Preto sa Pavol modlí za Kolosanov. Prosí Boha, aby ich posilnil v trpezlivosti, ktorá je potrebná pre život kresťana. Ale keď hovorí, že sila trpezlivosti je „podľa [Božej] sily jeho slávy“, neznamená to len to, že na trpezlivé konanie je potrebná božia moc. Myslí tým, že viera v túto „silu jeho slávy“ je cestou, ktorou prichádza sila k trpezlivosti.

Trpezlivosť je ovocím Ducha Svätého (Gal. 5:22), ale Duch Svätý dáva moc (so všetkým svojim ovocím) „skrze počúvanie posolstva viery“ (Gal.3: 5). Preto sa Pavol modlí, aby nás Boh zmocnil „silou jeho slávy “, ktorá dáva trpezlivosť. A zmocnenie sa deje skrze vieru.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345