Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

22. máj - Ježiš pozná svoje ovce

Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. (Ján 10:27)

Ježiš pozná tých, ktorí sú jeho. Čo sú to za vedomosti?

Text z ev. Jána 10: 3 je blízkou paralelou k Jánovi 10:27. Píše sa v ňom: „...a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich.“ Keď teda Ježiš hovorí: „Poznám ich,“ znamená to minimálne to, že ich pozná po mene; to znamená, že ich pozná individuálne a dôverne. Nie sú anonymné, stratené v stáde.

Ján 10: 14–15 poskytuje ďalší poznatok: „Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná Otec, aj ja poznám Otca a svoj život dávam za ovce.“

Existuje podobnosť medzi spôsobom, akým Ježiš pozná svojho Otca v nebesiach, a spôsobom, akým pozná svoje ovce. Ježiš sa vidí v Otcovi a vidí sa vo svojich učeníkoch.

Ježiš do istej miery rozpoznáva svoj vlastný charakter vo svojich učeníkoch. Na ovciach vidí svoje vlastnosti. Preto ich miluje.

Je ako manžel čakajúci na manželku na letisku a sleduje, ako ľudia vystupujú z lietadla. Keď sa objaví, spozná ju, pozná jej črty, vidí v jej očiach šťastný odraz jeho vlastnej lásky. Teší za z nej. Je jediná, ktorú objíme. Apoštol Pavol to vyjadril takto: „Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán poznal tých, čo sú jeho...“ (2. Tim.2:19).

Je ťažké dostatočne zdôrazniť, aké je to obrovské privilégium, keď nás osobne, dôverne a s láskou pozná Boží Syn. Je to vzácny dar pre všetky jeho ovce. Je v tom obsiahnuté hlboké osobné spoločenstvo, spriaznenosť a prísľub večného života.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345