Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

21. máj - Boh pracuje pre vás

Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. (Žalm 121:1-3)

Potrebujete pomoc? Ja áno. Kde hľadáte pomoc?

Keď žalmista pozdvihol oči k vrchom a spýtal sa: „Odkiaľ pochádza moja pomoc?“, odpovedal: „Moja pomoc pochádza od Hospodina.“ Nie z vrchov, ale od Boha, ktorý vrchy stvoril. "Moja pomoc pochádza od Hospodina, ktorý utvoril nebo a zem."

Pripomenul si  dve veľké pravdy: Prvou je, že Boh je mocný Stvoriteľ a stojí nad všetkými problémami života; druhá je, že Boh nikdy nespí. "Ten, kto ťa stráži, nedrieme."

Boh je neúnavný pracovník. Nikdy sa neunaví. Myslite na Boha, ako pracuje vo vašom živote. Áno, je to úžasné. Máme tendenciu  myslieť si o sebe že my pracujeme pre Boha. Biblia však chce, aby sme žasli nad tým, ako Boh pracuje v našich životoch: „Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa.“ (Izaiáš 64: 3). Boh pre nás pracuje nepretržite. Neberie si dni voľna a nespí. V skutočnosti tak túži pre nás pracovať, že si neustále hľadá ďalšiu prácu, čo by mohol urobiť pre ľudí, ktorí mu dôverujú: „Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní.“(2. Kron.16: 9).

Boh rád dáva najavo svoju neúnavnú silu, múdrosť a dobrotu tým, že pracuje pre ľudí, ktorí mu dôverujú. To, že poslal svojho Syna Ježiša, bolo hlavným spôsobom, ako to Otec ukázal: „Syn človeka neprišiel, aby mu bolo slúžené, ale aby slúžil“ (Marek 10:45). Ježiš pracuje pre svojich nasledovníkov. Slúži im. Evanjelium nehovorí o tom, že: „Hľadáme pomoc“. Hovorí o tom, že : „Pomoc je k dispozícii“. To je to, čomu musíme veriť - skutočne veriť - aby sme sa „vždy radovali“ (1 Tes.5:16) a „ďakovali vždy a za všetko“ (Efez.5:20) a mali „Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum.“ (Filip.4: 7) a „o nič sa nestarať “(Filip.4: 6) a nenávidieť svoje životy „na tomto svete“ (Ján 12:25) a „milovať svojho blížneho ako seba“ (Matúš 22:39).

Aká pravda! Skutočná pravda! Boh nespí celú noc a celý deň, aby pracoval pre tých, ktorí na neho očakávajú.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345