Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

23. máj - Stojí za to Kristus?

„Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. (Luk.14:26-27)

Ježiš sa nehanbí a nebojí sa nám povedať to „najhoršie“ – čo nás stojí to, že sme kresťanmi: nenávidieť rodinu (verš 26), nosiť kríž (verš 27), zrieknuť sa majetku (verš 33). V zmluve o milosti nie je žiadny drobnými  písmenami napísaný dodatok. Všetko je napísané zreteľne a tučným písmom. Jeho milosť nie je žiadna lacná milosť! Je veľmi nákladná! Poď a staň sa  mojím učeníkom.

Satan koná opačne. To zlé skrýva a ukazuje len to najlepšie. Všetko, na čom pri dohode so Satanom skutočne záleží, je napísané drobným písmom na zadnej strane. Na prednej strane veľkými a tučnými písmenami sú slová: „Určite nezomrieš“ (Genesis 3: 4) a „Toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať.“ (Matúš 4: 9) ). Ale na zadnej strane drobným písmom – takým malým, že ho prečítate iba so zväčšovacím sklom Biblie - sa píše: „A po chvíľke potešenia budeš so mnou navždy trpieť v pekle.“

Prečo je Ježiš ochotný povedať nám  to „najhoršie“ aj to najlepšie, zatiaľ čo satan nám ukazuje len to najlepšie? Matthew Henry odpovedá: „Satan ukazuje to najlepšie, ale skrýva to najhoršie, pretože jeho najlepšie nevyváži jeho najhoršie; ale to čo nám dáva Kristus ďaleko preváži to najhoršie.“

Ježišovo volanie nie je len výzvou k utrpeniu a sebazapreniu; je to v prvom rade  volanie na hostinu. V tom je podstata podobenstva v Lukášovi 14: 16–24. Ježiš tiež sľubuje slávne vzkriesenie, v ktorom budú vynahradené všetky straty tohto života (Lukáš 14:14). Tiež nám hovorí, že nám pomôže znášať ťažkosti (Lukáš 22:32). Tiež nám hovorí, že náš Otec nám dá Ducha Svätého (Lukáš 11:13). Sľubuje, že aj keď budeme usmrtení pre kráľovstvo, „nezahynie ani vlas z tvojej hlavy“ (Lukáš 21:18). Znamená to, že keď si sadneme a spočítame náklady na nasledovanie Ježiša - keď zvážime „najhoršie“ a „najlepšie“ - stojí to za to. Hojne to stojí za to. (Rímskym 8:18; 2. Korinťanom 4:17)

Inak  je to so Satanom. Ukradnutý chlieb je sladký, ale potom sú ústa plné štrku (Príslovia 20:17).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345