Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

16. máj - Najslobodnejšia láska

Hospodinovi, tvojmu Bohu, patria nebesia i nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej. No len k tvojim otcom sa Hospodin vinul s láskou, zamiloval si ich a vyvolil si ich potomstvo, totiž vás, spomedzi všetkých národov, ako je to dodnes. (5.Mojž.10:14-15)

Boh si nás vyvoľuje z lásky. Láska, ktorou si Boh sám vyberá ľudí - je úplne zadarmo. Je to milostivý príliv jeho bezhraničného šťastia vedeného jeho nekonečnou múdrosťou.

5.Mojž.10: 14–15 popisuje potešenie, ktoré mal Boh pri vyvolení Izraela spomedzi všetkých národov zeme. Všimnime si dve veci.

  • Najprv si všimnime kontrast medzi veršami 14 a 15. Prečo Mojžiš popisuje vyvolenie Izraela na pozadí Božieho vlastníctva celého vesmíru? Prečo vo verši 14 hovorí: „Bohu patrí všetko na nebi i na zemi“ a potom vo verši 15 hovorí: „Vyvolil si ťa za svoj ľud“? Dôvodom zdá sa že je, aby sme sa zbavili akejkoľvek predstavy, že Boh bol nejakým spôsobom nútený, aby si vyvolil tento ľud - že jeho voľba mala nejaké obmedzenia a bol nútený si ich vyvoliť. Smeruje to k vzniku pohanskej myšlienky, že boh možno že má právo a autoritu mať svoj vlastný ľud, ale nič viac.  Pravda je taká, že Jahve je jediný pravý Boh. Vlastní všetko vo vesmíre a má právo a oprávnenie vybrať si všetkých ľudí, ktorých chce, do svojho zvláštneho vlastníctva. Preto je pre Izrael nevýslovne úžasnou pravdou, že si ich vybral. Nemusel to urobiť. Mal právo vybrať si pre svoj vykupiteľský plán ľubovoľných ľudí na tejto zemi. Alebo všetkých ľudí. Alebo nikoho. Preto, keď sa nazýva  „ich Bohom“, neznamená to, že je na rovnakej úrovni ako bohovia Egypta alebo bohovia Kanaánu. On vlastní týchto bohov a ich národy. Keby z toho mal potešenie, mohol si na splnenie svojich zámerov zvoliť úplne iných ľudí. Zmyslom takéhoto spojenia veršov 14 a 15 je zdôrazniť slobodu, Božie právo a autoritu urobiť to tak, ako sa rozhodol.
  • Druhá vec, ktorú si treba všimnúť (vo verši 15), je spôsob, akým Boh uplatňuje svoju zvrchovanú slobodu, aby sa k nim „vinul láskou a zamiloval si ich otcov“. Slobodne sa rozhodol mať potešenie z lásky k ich otcom. Božia láska k otcom Izraela bola slobodná a milostivá a nebola ničím určená, čo by súviselo s ich židovstvom, alebo s ich cnosťami.

Toto je pre nás poučením. Pre nás, ktorí veríme v Krista, si Boh vybral rovnako slobodne. Nie kvôli čomukoľvek, čo je v nás, ale preto, že Boh mal potešenie sa tak rozhodnúť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345