Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

15. máj - Čo je tichosť

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. (Mat.5:5)

Tichosť začína, keď vložíme svoju dôveru v Boha. Potom, pretože mu dôverujeme, sa rozhodneme kráčať za ním. Obraciame sa na neho so svojimi úzkosťami, plánmi, vzťahmi, problémami, so zdravím. A trpezlivo čakáme na Pána. Veríme jeho načasovaniu, jeho sile a jeho milosti, že bude pracovať na riešení našich starostí tým najlepším spôsobom pre svoju slávu a pre naše dobro.

Výsledkom dôvery v Boha je odovzdanie našich úzkostí na neho a trpezlivé očakávanie na neho, takže  nepodľahneme hnevu z nedočkavosti. Namiesto toho odovzdávame svoj  hnev a problémy Bohu a necháme ho, aby ich on riešil podľa svojho rozhodnutia. A potom, ako hovorí Jakub: „Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu.“ (Jakub 1:19). No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva. (Jakub 3:17) Stali sme sa vľúdni a prístupní k Božej výchove. Jakub to nazýva „múdrou tichosťou“: „...nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej tichosti.“ (Jakub 3:13).

Tichosť sa rada učí. A napomenutia milujúceho priateľa považuje za dobre mienené údery. (Príslovia 27: 6). A keď musí povedať kritické slovo človeku, ktorý je uväznený v hriechu alebo omyle, hovorí z hlbokého presvedčenia o svojej vlastnej omylnosti a vlastnej náchylnosti k hriechu a o svojej úplnej závislosti od Božej milosti (Gal.6: 1). Úprimnosť a zraniteľnosť tichosti  je veľmi krásna, ale veľmi bolestivá. Je to v rozpore so všetkým, čím sme vo svojej hriešnej podstate. Vyžaduje si to nadprirodzenú pomoc.

Ak ste učeníkom Ježiša Krista - ak mu dôverujete a odovzdali ste do jeho rúk svoju cestu a trpezlivo na neho očakávate - Boh vám už začal pomáhať a pomôže vám ešte viac.

A hlavným spôsobom, ako vám bude pomáhať je, že bude ubezpečovať vaše srdce, že ste spoludedičmi Ježiša Krista a že svet a všetko v ňom je vaše (1. Kor.3: 21–23). Tichí budú dedičmi zeme.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345