Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

29. marec - Také isté ako Božia láska k svojmu Synovi

Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? (Rim.8:32)

Boh zbavuje každú bolesť svojej ničivej sily. Musíte tomu veriť, inak vám hrozí, že neprežijete ako kresťan v tlakoch a pokušeniach súčasného sveta. Je v ňom toľko bolestí, neúspechov, sklamania, protirečení a rôznych tlakov. Neviem, kam by som sa utiekol, keby som neveril, že všemohúci Boh môže vziať každú bolesť, neúspech, sklamanie a protirečenie a zbaviť ich svojej ničivej sily a premeniť ich na nástroj pre zväčšenie mojej radosti v Bohu.

Vypočujte si úžasné slová Pavla v 1. Korinťanom 3: 21–23: „Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše:  či Pavol, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce: všetko je vaše, vy ste však Kristovi a Kristus je Boží“.  Všetko je naše. Svet je náš. Život je náš. Smrť je naša. Čo tým chcem povedať? Boh vládne v životoch  svojich vyvolených tak zvrchovane, že všetko, čomu čelíme v živote poslušnosti a služby, bude podriadené pod  mocnú Božiu  ruku a urobí z nás služobníkov svätosti a večnej radosti v Bohu. Ak je Boh za nás a ak je Boh Bohom, potom je pravda, že proti nám nemôže nič uspieť. Ten, kto neušetril svojho vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, ten neomylne a slobodne nám s ním dal všetko - všetko – svet, život i smrť i Krista.

Text Rimanom 8:32 je mojím vzácnym priateľom. Prísľub Božej budúcej milosti je jednoducho ohromujúci. Je v ňom najdôležitejšia podstata: nazval som ju logikou neba. Na ňu sa môžete postaviť proti všetkým prekážkam. Pretože Boh neušetril svojho vlastného Syna! Preto! Preto! Logika neba! Preto o koľko viac neurobí, aby nám dal všetko, za čo Kristus zomrel, aby kúpil - všetky veci, všetko dobré, všetko zlé, všetko, čo pracuje pre naše dobro!

Je to také isté ako istota, že miloval svojho Syna!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345