Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

30. marec - Ak On povolá, tak aj zachová

On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. (1.Kor.1:8-9)

 Na čom spočíva vaša istota, že vaša viera pretrvá, kým nepríde Ježiš?

Otázka nie je, či veríte v istotu vašej večnosti. Otázka znie: Ako sme zabezpečení pre večnosť? Spočíva vytrvanie našej viery v rozhodujúcej miere na istote nášho vlastného rozhodnutia? Alebo spočíva výhradne na Božom diele, aby sme „si zachovali vieru“?

Veľkou a úžasnou pravdou Písma je, že Boh je verný a navždy zachová tých, ktorých povolal. Naša dôvera v to, že sme zachovaní pre večnosť, je dôverou v to, že Boh urobí všetko, čo je potrebné, aby „nás zachoval až do konca v dôverovaní!“ Istota večnosti nie je väčšia ako istota, v ktorej nás Boh bude zachovávať. Táto istota je veľmi veľká pre všetkých, ktorých Boh povolal.

Najmenej tri pasáže z Písma spájajú Božie povolanie a Božie zachovanie.

1.)  „On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána“. (1. Korinťanom 1: 8–9).

2.) „A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i telo bez úhony. Verný je ten, ktorý vás povoláva — on to aj urobí“. (1. Tesaloničanom 5: 23–24).

3.)  „Júda, služobník Ježiša Krista, brat Jakuba, povolaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kristom chránení:  milosrdenstvo vám i pokoj a láska v hojnosti“. (Júda 1–2) . (Rovnaký význam pozri v Rimanom 8:30, Filipanom 1: 6, 1. Petra 1: 5 a Júda 24.)

Božia „vernosť“ zabezpečuje, že on  zachová pre večnosť všetkých, ktorých povolal.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345