Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

28. marec - Keď ťa všetci opustia

Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne, všetci ma opustili. Nech sa im to nezaráta. Pán však stál pri mne a posilňoval ma, aby skrze mňa bola dovŕšená zvesť a aby ju počuli všetky národy. A bol som vytrhnutý z tlamy leva.  Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. (2.Timot.4:16-18)

Dnes ráno som sa zamýšľal nad týmito nádhernými a srdcervúcimi slovami. Pavol je vo väzbe v Ríme. Pokiaľ vieme, nikdy nebol prepustený. A jeho posledný list sa končí takto.

Premýšľajte a žasnite!

Cíti sa opustený: „nikto nebol pri mne“ Je už starý človek. Verný sluha. V cudzom meste, ďaleko od domova. Obklopený nepriateľmi. V ohrození života. Prečo? Odpoveď: Aby mohol pre nás napísať túto vzácnu vetu, keď je naša duša skľúčená, cítime sa osamelí,  alebo máme obavy:„Ale Pán stál pri mne!“

Ach, ako milujem tieto slová! Keď ťa opustia blízki priatelia, kričíš na Boha? Alebo sú vtedy ľudia vo vašom živote vaším bohom? Alebo nájdete povzbudenie v tejto nádhernej pravde: „Ja som s vami stále, až do konca sveta“ (Matúš 28:20) - nech vás opustí ktokoľvek? Posilňujete svoje srdce touto nezmeniteľnou prísahou: „Nikdy ťa nezanechám, ani ťa neopustím“ (Hebrejom 13: 5)?

A potom vyznáme: „Pán stál pri mne!“

Otázka: Čo hrozilo Pavlovi podľa 2.Timoteovi 4:18?

Odpoveď: To, že Pavol nemusí získať  nebeské kráľovstvo! Ale v obave z tejto hrozby Pavol volá: „Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo.“

Otázka: Prečo bolo ohrozené Pavlovo dosiahnutie nebeského kráľovstva?

Odpoveď: Kvôli „zlým skutkom“. „Pán ma vyslobodí z každého zlého skutku a bezpečne ma privedie do jeho nebeského kráľovstva.“

Otázka: Ako môže zlý skutok ohroziť Pavlovo získanie nebeského kráľovstva?

Odpoveď: Tým, že  pokúšame svojou neposlušnosťou vzdať sa vernosti Kristovi.

Otázka: Bolo toto pokušenie „tlamou leva“, z ktorej bol zachránený?

Odpoveď: Áno. " Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Vzoprite sa mu pevní vo viere...“. (1. Petra 5: 8–9).

Otázka: Kto teda získa slávu, keď Pavol nepodľahol satanskému pokušeniu, ale vydržal až do konca vo viere a poslušnosti?

Odpoveď: „Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás po krátkom utrpení zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ (1. Petra 5:10).  „Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen“. (2. Timoteovi 4:18).

Otázka: Bol Pavol taký silný, že stál pevne vo viere?

Odpoveď: Nie! „Pán stál pri mne a posilňoval ma!“

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345