Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

13. marec - Ježiš je Božie Amen

Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú „áno“; a preto prostredníctvom neho znie aj „amen“ Bohu na slávu skrze nás. (2.Kor.1:20)

Modlitba je miesto, kde sa v našich životoch opakovane spája minulosť a budúcnosť. Pripomínam to, pretože Pavol v tomto verši nápadne spája modlitbu s Božím Áno.

V 2. Korinťanom 1:20 hovorí, (doslovný grécky preklad): „..Lebo prostredníctvom neho vyslovujeme svoje Amen  Bohu na jeho slávu“. Pokúsme sa to rozobrať.

Hovorí toto: „Preto vďaka Kristovi hovoríme Amen Bohu v našich modlitbách, aby sme tým vyjadrili, že Boh bude oslávený pre budúcu milosť, o ktorú prosíme a počítame s ňou, keď sa modlíme.“ Ak ste sa niekedy pýtali, prečo kresťania na konci modlitieb hovoria Amen, a odkiaľ pochádza táto tradícia tak toto je odpoveď. Amen je slovo prevzaté do gréčtiny z hebrejčiny bez akéhokoľvek prekladu, rovnako aj do slovenčiny a väčšiny ostatných jazykov. V hebrejčine to bolo veľmi silné potvrdenie (pozri 4. Mojž. 5:22; Nehemiáš 5:13; 8: 6) - formálne, slávnostne, vážne „súhlasím“ alebo „potvrdzujem, čo bolo práve povedané“, alebo „toto je pravda." Jednoducho povedané, „Amen“ znamená veľmi vážne „Áno“ v súvislosti s oslovovaním Boha.

Teraz si všimnime spojenie medzi dvoma polovicami 2. Korinťanom 1:20. Prvá polovica hovorí: „Všetky Božie zasľúbenia nachádzajú v ňom svoje Áno.“ Druhá polovica hovorí: „Preto prostredníctvom neho vyslovujeme svoje Amen Bohu na jeho slávu.“

Keď si uvedomíme, že „Amen“ a „Áno“ znamenajú to isté, verš vlastne hovorí: V Ježišovi Kristovi nám Boh hovorí svoje Áno prostredníctvom svojich zasľúbení; a v Kristovi hovoríme Bohu svoje Áno skrze modlitbu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345