Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

14. marec - Víťazstvo je isté

Preto ti mocný ľud bude vzdávať úctu, mestá krutých národov sa ťa budú báť. (Iz.25:3)

 Izaiáš vidí deň, keď všetky národy - predstavitelia všetkých etnických skupín - budú zjednotené s Jahvem, Bohom Izraela a Mesiášom, o ktorom vieme, že je Ježiš.

Národy už nebudú uctievať Bála, Molocha, Alaha, Budhu, alebo predkov animistických duchov, utopické sociálne programy, alebo uctievať teórie kapitalistického rastu. Namiesto toho prídu vo viere na slávnosť na Boží vrch. A na ich tvári už nebude závoj smútku, smrť bude pohltená a potupa Božieho ľudu bude odstránená a sĺz už viac nebude.

Toto je obraz pre pochopenie predstáv Izaiáša 25: 3: „Preto ti mocný ľud bude vzdávať úctu, mestá krutých národov sa ťa budú báť“.  Inými slovami, Boh je silnejší ako „silné národy“. Je taký mocný a láskavý, že obráti všetky bezohľadné národy, aby mu vzdávali úctu. Izaiáš tu vykresľuje obraz, ako sa všetky národy klaňajú pred Bohom, slúžia mu a oslavujú ho, kde bude odstránené všetko utrpenie, zármutok, smrť a bolesti všetkých národov, ktoré sa stali jeho ľudom. Toto víťazstvo je isté, pretože to urobí Boh. On je zárukou toho, že to tak bude.

Ani jeden život venovaný evanjelizovaniu tohto sveta nie je prežitý nadarmo. Ani jedna modlitba, ani jedno euro, ani jedna kázeň, ani jedno slovo, či lúč povzbudenia, ktorým zasvietime  do tmavého kúta – nič, čo urobíme pre príchod  Božieho kráľovstva nie je márne.

Víťazstvo je isté.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345