Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

12. marec - Keď hrnčiar je náš

Beda tomu, kto sa háda so svojím tvorcom, hlinený črep s hrnčiarom. Môže hlina tomu, kto ju stvárňuje, povedať: „Čo robíš? V tvojej práci niet zručnosti. (Iz.45:9)

Boží majestát sa zväčšuje, keď ho vidíme cez optiku stvorenia- ex nihilo (z ničoho). Prikazuje ničomu a ono sa podriaďuje a stáva sa niečím. Z ničoho vytvára hlinu a z hliny robí nás- Pánovu hlinenú keramiku (Izaiáš 45: 9) - svoj majetok určený na svoju slávu v úplnej závislosti na ňom. "Vedz, že Pán, on je Boh!" On nás stvoril, a my patríme jemu; sme jeho ľud a ovce jeho pastvy “(Žalm 100: 3). Byť ovcou a hlinenou nádobou, ktoré patria niekomu inému, je ponižujúce.

Dnes ráno som čítal  Izaiáša a našiel som tam ďalšie vyhlásenie o Božom majestáte. Keď som to spojil s absolútnou Božou mocou a jeho právami ako Stvoriteľa, v mojom srdci sa spustilo spaľovanie. Bác! Izaiáš 33:21 hovorí: „Tam je náš vznešený Hospodin!“

Náš! Náš! Stvoriteľ je náš, on nie je proti nám. So všetkou silou vo vesmíre a s absolútnym právom robiť to, čo sa mu páči a s tým, čo urobil - pre nás!

„Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba“ (Izaiáš 64: 4). "Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám?" (Rimanom 8:31).

Napadá ťa niečo viac upokojujúce, ubezpečujúce a potešujúce, ako to, že Pán  vo svojej velebnosti je náš?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345