Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

11. marec - Dve nekonečne mocné a láskavé pravdy

Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím: Môj zámer trvá, všetko čo chcem, urobím. (Iz.46:10)

 Slovo „zvrchovanosť“ (podobne ako slovo „trojica“) sa v Biblii nevyskytuje. Používame ho na označenie nasledovnej pravdy: Boh má zvrchovanú kontrolu nad svetom od najväčších medzinárodných udalostí až po život najmenšieho vrabca. Takto to hovorí Biblia:

  • „Lebo ja som Boh a iného Boha niet a nikto nie je ako ja. Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím: Môj zámer trvá, všetko čo chcem, urobím.“ (Izaiáš 46: 9–10).
  • „Všetci, čo obývajú zem, sú pred ním považovaní za nič, on podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies a obyvateľmi zeme. Nie je nik, kto by mu mohol v niečom zabrániť alebo mu povedať: ‚Čo robíš?“ (Daniel 4:35).
  • „Veď si robí, čo sa mu zachce. No on splní to, čo mi určil a na mysli má ešte veľa takýchto vecí“.(Job 23: 13–14).
  • „Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle.“ (Žalm 115: 3).

Jedným z dôvodov, prečo je táto doktrína pre veriacich taká vzácna, je skutočnosť, že vieme, že veľkou Božou túžbou je prejaviť milosrdenstvo a láskavosť tým, ktorí mu dôverujú (Efezanom 2: 7; Žalm 37: 3–7; Príslovia 29:25). Božia zvrchovanosť znamená, že  jeho zámer nikto nemôže zmariť. Nemôže zlyhať. Nič, absolútne nič sa nestane tým, „ktorí milujú Boha“ a „sú povolaní podľa jeho predsavzatia“. Boh má pre nich pripravené to  najvyššie dobro . „Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia“.(Rim.8:28; „Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov“.(Žalm 84:11).

Preto by som rád povedal, že milosrdenstvo a zvrchovanosť Božia je dvojica pilierov môjho života. Sú nádejou pre moju  budúcnosť, energiou pre moju  službu, centrom mojej teológie, putom môjho manželstva, najlepším liekom na všetky moje choroby, liekom na všetku moju bezradnosť.

A keď umriem (skôr alebo neskôr), tieto dve pravdy budú stáť pri mojom lôžku a s nekonečne mocnými a nekonečne láskavými rukami ma pozdvihnú k Bohu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345