Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

8. marec - Otvor okno svojho srdca

Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôt nedohasí, podľa pravdy bude súdiť. (Iz.42:3)

 Pravdepodobne najpovzbudivejšie slová, ktoré som za posledné týždne počul, boli z proroctva v Izaiášovi 42: 1–3 o tom, ako Ježiš použije svoju duchovnú moc.

Cítite sa ako „nalomená trstina“ - ako jedna z tých veľkých veľkonočných ratolestí, ktorých stonka bola rozmliaždená a kvetina klesla na zem, pretože k nej neprúdi miazga? Máte niekedy pocit, že vaša viera je iba malá iskra namiesto plameňa - ako tá malá červená bodka na konci knôtu po sfúknutí narodeninovej sviečky? Vzmužte sa! Duch Kristov je Duchom povzbudenia: nenalomí vašu trstinu; nezhasí vašu iskru.

  • "Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť“. (Lukáš 4:18).
  • „Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch, potom vyjdete a budete poskakovať ako teľce vypustené zo stajne.“ (Malachiáš 3: 20). „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše“. (Matúš 11:29).
  • "Očakávaj Hospodina! Buď silný! Nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj Hospodina!“ (Žalm 27:14).

Možno ste z toho smutní, že ste iba iskierkou namiesto horiaceho ohňa. Ale počúvajte pozorne a nech vás to povzbudí: Áno, medzi iskrou a ohňom je veľký rozdiel. Existuje ale nekonečný rozdiel medzi iskrou a žiadnou iskrou! Horčičné semienko viery je nekonečne bližšie k tomu, aby bolo vrchom viery, než k tomu, aby nebolo vierou.

Otvorte okno Božích zasľúbení a nechajte Ducha viať do každého kúta  vášho srdca. Svätý Boží vietor Ducha sa nenalomí ani nevyhasne. Zdvihne vašu hlavu a rozdúcha vašu iskru v plameň. Je Duchom povzbudenia.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345