Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

7. marec - Ako môžeme byť plnení Duchom Svätým

Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z Písem mali nádej. (Rim.15:4)

Ako môžeme byť naplnení Duchom Svätým? Ako môžeme zažiť vyliatie Ducha Svätého na našu cirkev a na nás samých, ktorý nás napĺňa nezdolnou radosťou, oslobodzuje nás a dáva nám moc, aby sme milovali svoje okolie takým spôsobom, aby sme tým získali ľudí pre Krista?

Odpoveď: Premýšľajte dňom i nocou nad s ničím neporovnateľnými Božími sľubmi, ktoré dávajú nádej. Pavol nám hovorí v liste Rimanom 15: 4, akým spôsobom si  udržiaval svoje srdce plné nádeje, radosti a lásky. " Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z Písem mali nádej."

Plnosť tejto istoty nádeje pramení z premýšľania o zasľúbeniach Božieho slova. Je to súlade  s tvrdením, ktoré sa nachádza o deväť veršov neskôr, ktoré hovorí, že Duch Svätý nám dáva nádej (Rimanom 15:13). Je to tak preto, lebo Duch Svätý je božským autorom Písma. Jeho Slovo je nástrojom jeho pôsobenia. Jen to v súlade s tým, že spôsob, akým nás napĺňa nádejou, je taký, že nás napĺňa vlastnými slovami zasľúbenia.

Táto nádej nie je nejaká hmlistá emócia, ktorá vychádza z niečoho nekonkrétneho, ako napríklad bolesť brucha. Táto nádej je istota že úžasná budúcnosť, ktorú nám sľubuje Slovo Ducha, sa skutočne naplní. Preto cesta k naplneniu Duchom má byť naplňovaná jeho Slovom. Spôsob, ako prijať moc Ducha, je uveriť zasľúbeniam jeho Slova. Pretože to Slovo zasľúbenia  nás napĺňa nádejou, a nádej nás napĺňa radosťou a radosť prekypuje v moci a slobode milovať blížneho. A to je plnosť Ducha Svätého.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345