Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

22. február - Potešenie z jeho plnosti

Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. (Ján 1:16)

Minulú nedeľu pred bohoslužbami malá skupina modlitebníkov verne a usilovne bojovala na modlitbe za zachovanie viery  nášho národa a za cirkev partnerských spoločenstiev. V jednom okamihu sa jeden muž modlil slovami Jána 1:14, 16:

„To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy......Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou.“

Bolo to pre mňa ako zjavenie. V tej chvíli, v tom okamihu Boh spôsobil, že slovo „plnosť“ - z jeho plnosti - nesie plnosť, na mňa mimoriadne zapôsobilo. Precítil som určitú mieru toho, čo to slovo v skutočnosti znamená - Kristovu plnosť. Cítil som niečo z toho zázraku, že, áno, skutočne som z tejto plnosti dostal milosť za milosťou. V tom okamihu som dostával milosť za milosťou. V tej chvíli som mal pocit, že nič nie je sladšie, ako keď celé popoludnie jednoducho sedím pri Ježišových nohách - alebo čítam Bibliu a cítim, ako mnou preteká jeho plnosť.

Prečo mala táto plnosť na mňa taký vplyv - a prečo na mňa stále tak neobyčajne pôsobí? Čiastočne preto, že:

  • . . . ten, ktorého plnosť sa  do mňa vlieva vďaka milosti, „...je Slovo, ktoré bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ (Ján 1: 1–2). Takže jeho plnosť je plnosťou Božou - božskou plnosťou, nekonečnou plnosťou;
  • . . .toto Slovo sa stalo telom, a stalo sa jedným z nás a napĺňalo nás svojou plnosťou - je to dostupná plnosť;
  • . . .keď sa toto Slovo zjavilo v ľudskej podobe, videli sme jeho slávu – bola to jeho slávna plnosť;
  • . . . toto Slovo bolo „...jednorodený Syn od Otca...“ (Ján 1:14), takže nám bola sprostredkovaná božská plnosť nielen od Boha, ale aj prostredníctvom Boha - Boh neposlal anjela, ale svojho jediného Syna, aby nám zabezpečil jeho plnosť;
  • . . . plnosť Syna je plnosťou milosti – touto plnosťou nebudem potopený, ale budem ňou požehnaný na rôzny spôsob;
  • . . . táto plnosť nie je len plnosťou milosti, ale aj pravdy – nie som omilostený nepravdivými lichôtkami; táto milosť je zakorenená v skalopevnej istote.

 

Niet teda divu, že som sa cítil užasnutý a plný radosti z Kristovej plnosti!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345