Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

21. február - Ježiš, náš služobník

Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.“(Marek 10:45)

Počas svojho života na zemi bol Ježiš nielen služobníkom svojho ľudu, ale bude aj našim služobníkom, keď opäť príde. „Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Amen, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať.“ (Lukáš 12:37).

Ježiš to uviedol ako obraz toho, čo urobí po svojom návrate. Ale nielen to, on je naším sluhom aj teraz. „Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Preto smelo môžeme hovoriť: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek?“ (Židom 13: 5–6).

Ponižuje to vzkrieseného Krista, keď o ňom hovoríme, že bol, je a bude služobníkom svojho ľudu? Bolo by to tak, keby „sluha“ predstavoval „toho, kto prijíma rozkazy“, alebo keby sme si mysleli, že sme jeho pánmi. Áno, to by ho ponížilo. Ale keď povieme, že sme slabí a potrebujeme jeho pomoc, to ho neponíži.  Neponíži ho to, keď povieme, že on je jediný, kto nám môže pomôcť v tom, čo potrebujeme najviac.

Neponíži ho to, keď o ňom povieme, že je nevyčerpateľným prameňom lásky, a čím viac nám pomáha a čím viac sme odkázaní na jeho pomoc, tým úžasnejšia sú pramene jeho pomoci. Preto môžeme s istotou povedať: „Ježiš Kristus je živý, aby nám slúžil!“ Je živý a vstal z mŕtvych, aby nás zachránil. Je živý preto, aby sa nám rozdával. A má z toho potešenie. Nie je unavený našimi starosťami. Má radosť, keď môže naše bremená odoberať, a nie nám ich dávať. Rád pomáha tým, „ktorí očakávajú na neho“ (Izaiáš 64: 4). „Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť“. (Žalm 147: 11). „Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní“.  (2. Paralipomenon 16: 9). Ježiš Kristus posilňuje tých, ktorí mu dôverujú a očakávajú na neho.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345