Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

8. február - Ste radi, že nie ste Boh?

Rodiny národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc! (Žalm 96:7)

 Zamyslime sa nad tým, čo má žalmista na mysli, keď hovorí: „Vzdávajte [dajte] Pánovi silu.“ Čo robíme, keď „vzdávame Pánovi silu“?

Po prvé, z Božej milosti vnímame Boha a uvedomujeme si, že je silný. Vyjadrujeme rešpekt pred jeho silou. Potom vyjadrujeme súhlas s veľkosťou jeho sily. Uvedomujeme si jeho hodnotu. Jeho silu považujeme za úžasnú. Čo však robí túto silu úžasnou je to, že zažívame zázrak  „dávania“ - „Vzdávajte Pánovi silu!“ Znamená to,  že sa tešíme z toho, že sila je jeho a nie naša. Cítime hlboké zadosťučinenie z toho, že on je nekonečne silný, a my nie. Sme šťastní, že je to tak. Nezávidíme Bohu jeho silu. Nie sme žiadostiví po jeho moci. Sme plní radosti, že všetka sila patrí jemu. Všetko v nás sa raduje, vzdávame úctu jeho sile. Je to tak,  akoby sme prišli na oslavu víťazstva maratónskeho bežca, ktorý nás v pretekoch porazil, a najväčšiu radosť máme z obdivovania jeho sily, a nepohoršujeme sa nad tým, že my sme prehrali.

Najhlbší zmysel života nachádzame v tom, keď naše srdcia môžu obdivovať Božiu moc, a nezameriavame sa na seba, aby sme sa chválili vlastnou silou, alebo dokonca premýšľali o nej. Objavujeme niečo ohromujúce: Je nesmierne uspokojujúce vzdať sa všetkých myšlienok alebo túžob byť ako Boh.

Keď sa  venujeme premýšľaniu o Božej moci, vzrastá v nás  poznanie, že Boh preto stvoril vesmír, aby sme si mohli uvedomovať jeho moc a obdivovali ho. Spočinie na nás pokoj z obdivu Božej nekonečnosti ako nemenného konca všetkých vecí.

Chvejem sa pri  najmenšom pomyslení, že akákoľvek sila pochádza od nás. Boh nás urobil slabými, aby nás pred týmito myšlienkami  ochránil: „Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha, a nie z nás.“ (2. Korinťanom 4: 7).

Ó, aká je to láska, že Boh nás chráni pred privlastňovaním si  jeho sily a pred márnym pokusom chváliť sa našou silou! Je to veľká radosť nevnímať seba, ale Božiu veľkosť!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345