Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

9. február - Lepšie ako peniaze, sex a moc

Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. (Žid.10:35)

Musíme sa zamyslieť nad darom poznania Božieho majestátu ako o našej najväčšej odmene v porovnaní s tým,  čo ponúka svet. Ak to neurobíme, budeme milovať svet rovnako ako všetci ostatní a žiť tak, ako všetci ostatní.

Pozrime sa na veci, za ktorými sa ženie tento svet, a zamyslime sa nad tým, o koľko je Boh lepší a vzácnejší. Zamyslime sa nad peniazmi, sexom alebo mocou a premýšľajme o nich v súvislosti so smrťou. Smrť nám to všetko vezme. Ak je to len to, pre čo žijeme, veľa toho nezískame a to, čo získame, nakoniec stratíme. Ale poklad ktorý máme v poznaní Boha je omnoho lepší a pretrvá . Jeho hodnota prekračuje až za smrť.

Je to lepšie ako peniaze, pretože Boh vlastní všetky peniaze a je naším Otcom. Sme jeho dedičia. „Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše: či Pavol, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce: všetko je vaše, vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. “ (1. Korinťanom 3: 22–23).

Je to lepšie ako sex. Ježiš nikdy nemal sexuálne vzťahy a bol tým najúplnejším a najvyváženejším človekom, aký kedy  existoval. Sex je iba tieňom lepšieho potešenia – iba obrazom nebeských vzťahov a potešenia, v porovnaní s ktorými  bude aj ten najlepší sex  pôsobiť nudne.

Božia odmena je vzácnejšia ako moc. Nie je nič silnejšie, ako byť dieťaťom všemohúceho Boha. „Vari neviete, že budeme súdiť anjelov, o čo viac veci všedného života?“ (1. Kor.6: 3). „Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím Otcom na jeho trón.“ (Zjavenie 3:21).

To, čo ponúka Boh je lepšie a trvalejšie, ako všetko to, čo ponúka tento svet. Nedá sa to porovnať. Boh dáva vždy viac a stále. Otázka znie: Prijmeme jeho dary? Prebudíme sa z mámenia darov tohto sveta a uvidíme, uveríme, budeme sa radovať a zamilujeme si to, čo je nekonečne cenné a večné?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345