Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

6. február - Tu prenasledovaný, tam odmenený

Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu. (Žalm 1:3)

Ako poukazuje tento prísľub v Žalme 1: 3 na Krista?

Píše sa v ňom: „Vo všetkom, čo robí, darí sa mu.“ Spravodlivým sa darí  vo všetkom, čo robia. Je to naivné alebo hlboko pravdivé?

V tomto živote sa mnohým určite zdá, že tí zlí prospievajú. "Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuľuj sa nad tým, kto má úspech, a nad tým, kto je zákerný!" (Žalm 37: 7).

„Blahoslavíme teda spupných. Darí sa im, hoci konajú svojvoľne, pokúšajú Boha, a predsa uniknú.“ (Malachiáš 3:15).

V tomto živote spravodliví často trpia a ich dobrota je odmenená trápením. "Keby sme boli zabudli na meno nášho Boha a vystierali ruky k cudziemu bohu, či by to Boh nebol postrehol? On predsa pozná tajomstvá srdca! Pre teba nás vraždia deň čo deň, majú nás za ovce na zabitie.“ (Žalm 44: 20–22). Vedel to aj samotný pisateľ tohto žalmu.  A my nenamietame nič proti tomu, čo on už vedel. Preto keď žalmista hovorí: „Vo všetkom, čo robí, sa mu darí,“ chce poukázať na súvislosti  tohto života,  na život po smrti, kde sa objaví skutočná hodnota všetkého, čo sme robili.

Apoštol Pavol uvažoval takto:

Najprv slávi Kristovo víťazstvo nad smrťou. „„ Ó, smrť, kde je tvoje víťazstvo? . . . Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.“ (1. Korinťanom 15:55, 57).

Potom vyvodzuje dôsledky, že vďaka tomuto víťazstvu  bude požehnaná každá práca, ktorú veriaci kedy vykonali. „ A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“ (1. Korinťanom 15:58)  Keď niečo nie je márne, tak je to užitočné.

Pretože Ježiš zomrel namiesto nás, zaručil, že každý dobrý skutok je užitočný - skôr či neskôr. „Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od Pána.“ (Efezanom 6: 8).

" Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.“ (Matúš 5: 11–12). Tu prenasledovaný a ohováraný, tam odmenený.

To, čo sa v Starom zákone javí ako nepochopiteľné („vo všetkom, čo robí, darí sa mu“), hlboko poukazuje na Kristovo dielo a na skutočnosť vzkriesenia. Ako hovoria slová veľkej hymny od Kathariny von Schlegel: „Utíš sa, duša moja“. Hovorí sa v nej: „ Utíš sa, moja duša, tvoj Ježiš sa ti odplatí. Zo svojej plnosti ti vráti všetko, čo ti berie“. (Slovenská verzia „Pieseň pokoja“ v interpretácii kvarteta FO(U)RTE.)

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345