Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

5.február - Prečo slúžime Bohu?

My však nie sme tí, ktorí ustupujú k záhube, ale ľudia viery k zachovaniu duše. (Žid.10:39)

Nepozerajme sa na dočasné prekážky a obete, ktoré vyžaduje naša viera. Začneme tak dôverovať v nekonečne lepšie Božie zasľúbenia. Ak sa zriekneme našej viery, stratíme nielen božie zasľúbenia; ale smerujeme k zahynutia duše.

V hre je peklo, či sa vzdáme, alebo vytrváme vo viere. V hre je naša večná odmena. V liste Židom 10:39 sa hovorí: „My však nie sme tí, ktorí ustupujú k záhube....“, V hre je  večné odsúdenie.

Napomínajme sa preto navzájom. Nevzdávajme sa. Nemilujme tento svet. Nezačnite si myslieť, že v hre nie je nič podstatné. Bojte sa hroznej vyhliadky, že budete viac milovať potešenia z hriechu, ako milovať potešenia z Božích zasľúbení. Ako sa hovorí v liste Židom 3:13–14:  „ ...ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to „dnes“, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Veď máme účasť na Kristovi, pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku... “.

Ale hlavne sa musíme zamerať na vzácnosť zasľúbení a vzájomne si pomáhať vážiť si predovšetkým to, aká veľká je odmena, ktorú pre nás Kristus vydobyl. Musíme si navzájom pripomínať a pomáhať vidieť veľkosť odmeny, ako sa hovorí v liste Židom 10:35: „Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená.“

To je hlavná úloha zvestovania Evanjelia. To je hlavný účel malých skupiniek a všetkých služieb cirkvi: pomáhať ľuďom vidieť veľkosť toho, čo Kristus vydobyl pre každého, kto si túto odmenu cení nad všetko čo je na tomto svete. Pomáhať ľuďom vidieť a vychutnávať si túto odmenu, tak aby hodnota Božej odmeny žiarila v ich obetiach, a v spokojnosti ktoré vychádzajú z takéhoto srdca.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345