Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

24. január - Meškajúce vyslobodenie

Vtom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. (Skutky 16:26)

V súčasnosti  Boh zachraňuje svoj ľud pred rôznymi nebezpečenstvami. Nie však pred všetkými. To je dobre si uvedomiť,  pretože inak by sme podľa rôznych nešťastí , ktoré nás postretnú mohli usudzovať, že Boh na nás zabudol alebo nás odmietol. Nech preto poslúži pre vaše povzbudenie  príbeh Pavla a Sílasa.

V Skutkoch 16: 19–24,  je opísaný príbeh, kde Pavol a Sílas ešte neboli  vyslobodení z väzenia, ale vo veršoch 25–26 už boli.

Prvá fáza : Väzenie.

"Zajali Pavla a Sílasa a odvliekli ich na námestie pred vrchnosť." (verš 19)

" Aj dav sa obrátil proti nim a sudcovia im postŕhali šaty." (verš 22)

„Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia .“ (verš 23)

„Keď žalárnik dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im zovrel do klady.“ (verš 24)

Druhá fáza: Vyslobodenie.

„Okolo polnoci sa Pavol a Sílas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.  Vtom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá.“ (verše 25–26)

Boh mohol začať konať skôr. Ale nekonal.  Mal svoje dôvody. Miluje Pavla a Sílasa.

Otázka pre vás: Ak vo svojom živote prechádzate podobnými udalosťami ako Pavol, v ktorej fáze sa nachádzate? Ste v štádiu hanby z nahoty vyzlečenia a zbitia, alebo v štádiu  otvorenia dvier  vášho žalára  a uvoľnenia pút? Obidve fázy sú  prejavom Božej starostlivosti  o vás. Neopustil vás ani nezabudol na vás. (Hebrejom 13:5).

Ak ste v štádiu pripútania v okovách, nezúfajte. Spievajte. Príchod  vyslobodenia  je na ceste. Je to len otázka času, kedy príde. Aj keď do toho príde  smrť. „Buď verní až do smrti a dám ti korunu života“ (Zjavenie 2:10).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345