Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

23. január - Choďte rovno pred Boha

V ten deň budete prosiť v mojom mene a nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás.  Veď sám Otec vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. (Ján 16:26-27)

Nerobte  Božieho Syna väčším  prostredníkom, než ním je. Ježiš hovorí: „Nehovorím vám, že budem  prosiť  Otca za vás.“ Inými slovami, nebudem sa vkladať medzi vás a Otca, akoby ste k nemu nemohli ísť priamo. Prečo? "Lebo Otec sám vás miluje."

To je úžasné. Ježiš nás varuje, aby sme si o všemohúcom  Bohu  nemysleli, že nie je  ochotný  prijať nás priamo do jeho prítomnosti. Pod pojmom „priamo“ mám na mysli to, čo Ježiš myslel, keď povedal: „ Nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás.“  Môžeš ísť za ním sám.  On ťa miluje. Chce, aby si za ním prišiel.  Nenahnevá sa na teba. “

Je úplnou pravdou, že žiadny hriešny človek nemá prístup k Otcovi, iba ak prostredníctvom Ježišovej krvi (Hebrejom 10: 19–20). On sa prihovára za nás aj teraz. (Rimanom 8:34; Hebrejom 7:25). Aj teraz je našim obhajcom u Otca (1.Jána 2: 1). Je to náš Veľkňaz pred Božím trónom. (Hebrejom 4: 15–16). Povedal: „Nik neprichádza k Otcovi, iba skrze mňa.“ (Ján 14: 6).

Áno. Ale Ježiš nás chráni pred tým, aby sme nevhodne požadovali od neho príhovor za nás.  "...nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás.  Veď sám Otec vás miluje. “ Ježiš je tam. Poskytuje Otcovi živé a trvalé svedectvo  o odstránení Otcovho hnevu nad nami.

Nie je tu však na to, aby za nás hovoril alebo aby nás udržiaval v určitej vzdialenosti od Otca, ani aby naznačoval, že Otcova láska voči nám je nám vzdialená , alebo nám nie je naklonený. To je dôvod, prečo nás Ježiš uisťuje o Otcovej láske: „Pretože sám Otec ťa miluje.“

Tak choďte. Choďte v dôvere. „Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas“. (Hebrejom 4:16). Choďte s očakávaním jeho úsmevu.  Choďte pred neho chvieť sa radosťou, nie hrôzou.

Ježiš hovorí: „Pripravil  som cestu k Bohu. A nechystám sa odstrániť ju. “ Poď k nemu!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345