Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

25. január - Darca získava slávu

Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery,  aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. (2.Tes. 1:11-12)

Je veľmi dobrou správou, že Boh to zariadil tak, aby sa jeho sláva zväčšovala prostredníctvom uplatňovania jeho milosti v nás.

 Boh je oslávený  mocou svojho hnevu. „ A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu pripravené na záhubu.“ (Rim. 9:22). V Novom  zákone (aj v Starom zákone, napr.  Izaiáš 30:18a: „Preto Hospodin čaká, aby sa zmiloval nad vami, a vstáva, aby vás omilostil, veď Hospodin je Bohom práva...“) opakovane hovorí, že by sme mali očakávať na Božiu milosť, aby Boh bol oslávený.

Zamyslime sa nad tým, ako to funguje s modlitbou: „Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery...“ (2.Tes. 1: 11–12.)

Pavol sa modlí, aby Boh naplnil naše dobré zámery a dielo viery.

Ako? Modlí sa, aby sa to stalo „vďaka Božej moci “.

Prečo? Aby „meno  Pána Ježiša bolo oslávené v nás“.

To znamená, že darca milosti bude oslávený. Boh svojou mocou naplní v nás dobrý zámer a dielo našej viery a Boh tým bude oslávený. My konáme vierou a on  dáva k tomu moc. My dostávame moc; on dostáva slávu. To je dohoda, ktorá nás udržuje pokornými a šťastnými a jeho udržuje  zvrchovaným a osláveným.

Potom Pavol hovorí, že toto Kristovo oslávenie  je „podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša“.

Božou odpoveďou na Pavlovu modlitbu je, že sa môže spoliehať na to,  že Božia moc konať dobré skutky je milosť. Božia moc, ktorá vám umožní urobiť to, čo ste sa rozhodli urobiť, je jeho milosť. Takýmto spôsobom  to v Novom zákone funguje znova a znova. Dôverujte Bohu, že vás milostivo uschopní –„urobí hodnými vášho povolania“  a keď príde pomoc,  on bude oslávený.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345