Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

22. január - Budeme vládnuť všetkým veciam

Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím Otcom na jeho trón. (Zjav. Jána 3:21)

Čo to znamená, čo Ježiš  hovorí o cirkvi  v Laodiceji?  Sedieť s Ježišom na jeho tróne? Naozaj?

Toto je prísľub pre každého, kto zvíťazí,  kto  vo viere vydrží  až do konca napriek všetkým bolestiam  a lákavému hriešnemu potešeniu. „Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ (1 Ján 5,4), Takže ak skutočne veríte v Ježiša Krista, budete sedieť na tróne Božieho Syna, ktorý sedí spolu s Bohom Otcom na jeho tróne.

Sadám si na  „Boží trón“, aby som vyjadril právo  a autoritu vládnuť vesmíru. To je miesto, kde sedí Ježiš. „On musí kraľovať,“ povedal Pavol, „kým nezloží všetkých svojich nepriateľov pod svoje nohy“ (1. Korinťanom 15:25). Takže keď Ježiš hovorí: „Posadím ho so mnou na svoj trón,“ sľubuje nám účasť na vláde všetkých vecí. To je to, čo má Pavol na mysli v liste Efezanom 1: 22–23: „A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.“

My, cirkev, sme „plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom“. Čo to znamená? Chápem to tak, že vesmír bude naplnený Pánovou slávou (4. Mojžišova 14:21). A jednou z dimenzií tejto slávy bude úplné a nepopierateľné  rozšírenie jeho vlády nad všetkým  a všade.

Preto slová z listu Efezanom 1:23 by  znamenali: Ježiš napĺňa vesmír svojou vlastnou slávnou vládou prostredníctvom nás. Tým, že sa podieľame na jeho vláde, sme jeho plnosťou. Vládneme v jeho mene, jeho mocou, pod jeho vedením. V tomto zmysle sedíme s ním na jeho tróne.

Nikto z nás to neprežíva tak, ako by mal. Je toho príliš veľa – je to príliš dobré, príliš úžasné. Preto sa Pavol modlí za Božiu pomoc, aby „...osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými.“ (Efezanom 1:18).

Bez jeho všemocnej pomoci teraz nemôžeme pochopiť, čo nás čaká. Ale ak si to uvedomíme a precítime tak ako to v skutočnosti je, tak všetky naše  postoje k tomuto svetu  sa zmenia. Nepochopiteľné a naliehavé príkazy  Nového zákona nebudú také zvláštne, aké sa nám  zdali predtým.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345