Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

21. január - Kotva radosti

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. (Mat.5:11)

"No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi.“ (Lukáš 10:20)

Ježiš odhalil tajomstvo, ktoré chráni našu radosť pred hrozbou utrpenia a hrozbou úspechu. Toto tajomstvo je toto: „Veľká je tvoja odmena v nebi.“ A výsledkom  tejto odmeny je tešiť sa z plnosti slávy Ježiša Krista. „Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja; aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.“ (Ján 17:24).

Ježiš  nás chráni pred utrpením, keď hovorí:

"Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť.  Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. “ (Matúš 5: 11–12)

Naša veľká odmena v nebi chráni  našu radosť  z hrozby prenasledovania a hanobenia.

Chráni tiež našu radosť pred úspechom, keď hovorí:

"No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi.“ (Lukáš 10:20)

Učeníci boli v pokušení  radovať sa  z úspechu v službe. "Sedemdesiati dvaja sa vrátili a s radosťou hovorili: „Pane, v tvojom mene sa nám poddávajú aj démoni! " (Lukáš 10:17). To by však  narušilo ich radosť z jedinej bezpečnej  istoty. Ježiš  chráni ich radosť pred hrozbou úspechu prísľubom oveľa väčšej radosti z odmeny v nebi. Radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Vaše dedičstvo je nekonečné, večné, jasné.

Naša radosť je neohrozená. Utrpenie ani úspech ju  nemôžu ohroziť.  Máme veľkú odmenu v nebi  a tou je istota, že naše meno je tam napísané. Je to zaručene isté.

Ježiš  ukotvil šťastie v utrpení  jeho  svätých v nebeskej odmene.  Tak nás vyslobodil z utrpenia  svetskej bolesti a slávy  - svetského utrpenia a svetských úspechov.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345