Rádio LOGOS na Facebook-u

Nebo

NEBO: NOVÝ JERUZALEM

Milí poslucháči, vítame Vás pri ďalšom pokračovaní našich úvah na tému nebo a aké bude prostredie, v ktorom budeme, keď zomrieme.  Radi privítame Vaše názory na túto náročnú tému. Cieľom dnešného zamyslenie je, aby sme si uvedomili realitu a dôležitosť nového Jeruzalema a ako nás majú tieto skutočnosti motivovať k svätosti.

Keď premýšľame o súčasnom nebi, zvyčajne máme na mysli miesto, kde končí pozemské súženie a utrpenie.  Súčasná predstava neba kladie dôraz na neprítomnosť pozemského zla  plynúceho z dôsledkov ľudského pádu do otroctva hriechu. Budúca predstava neba kladie dôraz na pozemské pozitíva, ktoré pripomínajú dokonalosť Božieho stvorenia. Koniec súčasného systému umožní nový začiatok všetkého stvoreného, novej krajiny a nového neba, kde bude všetka dokonalosť požehnania stvoriteľského diela mnohonásobne znásobená skrze úplnú obnovu pôvodného Božieho zámeru.

Ale budúce, nové nebo, sa týka nielen rozmachu aktivít v súvislosti s našim bytím v prítomnosti Pána Ježiša Krista, ale aj toho, ako s ním budeme prebývať. Vieme si predstaviť, že vykúpené a vzkriesených ľudstvo bude žiť večným životom v novom prostredí, kde nebude ani náznak hriechu či hanby, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom zatieniť radosť z všadeprítomnej harmónie, dokonalosti a bezhraničnej radosti.

Keď Písmo hovorí o novom nebi a novej zemi, ako o novom Jeruzaleme , predstavujeme si budúce miesto prebývania Boha  a anjelov ako domov nebeských zástupov vzkriesených ľudí v oslávených telách. Písmo vyjadruje napätie medzi prítomnosťou a budúcnosťou veriacich, medzi pozemským a nebeským domovom, nasledujúcim spôsobom:

Židům 11:16  Ale takto túžia po lepšej, to jest po nebeskej. Preto sa nehanbí za nich ich Bôh menovať sa ich Bohom, lebo im prihotovil mesto.

Židům 13:14  Lebo tu nemáme zostávajúceho mesta, ale to budúce hľadáme.

 Židům 12:22-23  Ale ste pristúpili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu a k myriadám anjelov, 23  k slávnostnému shromaždeniu a k sboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach,

 V Knihe Zjavenia, 21.kapitole je mnoho zaujímavých informácií o novom Jeruzaleme. Prvé, čo by nás malo udiviť sú jeho rozmery. Je napísané, že Nový Jeruzalem bude postavený do štvorca, dĺžka, šírka a výška má byť rovnaká -12 000 mier, výška hradieb má byť 144 lakťov.

Zjav. Jána 21:12-23

Kto sa s týmito číslami pohrá, zistí, že ide o nevídanú štruktúru. Pre predstavu plocha tohto mesta by bola 10x väčšia ako je rozloha Francúzska, alebo Nemecka, alebo ešte väčšia, než je obrovská India. Z výšky mesta môžeme usudzovať, že Nový Jeruzalem by mohol mať asi 600 000 akýchsi "poschodí". Ak túto predstavu rozvinieme ďalej, môžeme sa dopočítať, že tu môžu žiť miliardy ľudí bez toho, boli na seba natlačení ako sardinky. Každá osoba by mala k dispozícii mnoho štvorcových km plochy. Toto sú samozrejme naše predstavy, ako vtesnať  nebo do našich ľudských predstáv. Sotva kto z nás si však vie predstaviť obývateľné miesto takýchto rozmerov. Z  ľudského hľadiska je niečo takého naprojektovať nemožné, ale Boh nie je obmedzený žiadnymi zákonmi, ktoré obmedzujú nás ľudí.  Nová krajina a nové nebo nemusí byť ohraničené pevninou ani priestorom.  Ak prepočítame zadané miery, znamená to, že by rozmery Nového Jeruzalema  siahali mimo našu biosféru i atmosféru. Z nášho pohľadu by život v takej výške nebol možný kvôli nedostatku kyslíka. To je síce pravda, ale 

kto hovorí, že nová krajina bude mať rovnaké fyzikálne vlastnosti ako atmosféra tejto krajiny?

Boh môže stvoriť unikátne životné prostredie pre všetkých obyvateľov - môže nebeskou atmosféru rozvinúť do vesmíru do výšok a diaľok o ktorých ľudstvo sníva oddávna. Božie realizácia takýchto možností presahuje všetku ľudskú fantáziu. Keď veríme tomu, že Hospodin stvorí všetko nanovo, môžeme sa uveriť aj tomu, že môže zmeniť všetky prírodné a fyzikálne zákony, ktoré poznáme dnes.

Pozrime sa na niektoré ďalšie zaujímavosti týkajúce sa samotného mesta:
Kubický tvar nového Jeruzalema môže pripomínať svätyni svätých starodávneho chrámu v Jeruzaleme. Rovnako ako svätyňa svätých bude Nový Jeruzalem Božím príbytkom. To neznamená, že Boh bude do tohto priestoru nejakým spôsobom vklinený, alebo uzavretý. Boh je všadeprítomný - nie je obmedzený priestorom. Manifestácia Božej moci a vlády bude na všetkých miestach súčasná, pretože Duch, môže napĺňať priestor všetkého stvorenia.

Pri týchto úvahách si musíme znova pripomenúť to čo hovorí Biblia o nebi:

1.Kor. 2:9-12

Povedzme si ďalej aspoň niečo o symboloch, ktoré sa v Biblii spomínajú:

Perlová brána hovorí o utrpení Ježiša. Perla vzniká skrze bolestné zapuzdrenie zrnka piesku v tele perlorodky. Perlové brány pripomínajú, že cesta spasenia je výsledkom Ježišovho utrpenia. Boží dar spasenia prichádza skrze utrpenie a smrť Ježiša.

Brána a bezpečie ide ruka v ruke. Anjeli pri každej bráne nám pripomínajú, že sme pod Božou ochranou. Brány sú neustále otvorené; prichádzajúcim teda nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Otvorená brána oznamuje, že všetci sú bez rozdielu vítaní a nikomu nebude odoprený vstup. Nebude existovať žiadne snobstvo, protekcia, domýšľavosť a arogancia. Všetci majú 

prístup do mesta i k Božiemu trónu zaručený. Za všetkých prítomných bolo zaplatené výkupné - "vstupné" , krvou Pána Ježiša Krista.

Nový Jeruzalem je opísaný takto:

Zjevení Janovo 22:1-2   A ukázal mi čistú rieku vody života, nádhernú jako kryštál, ktorá vychádza z trónu Boha a Baránka. 2  Prostred jeho ulice, prostred ulice mesta, a z jednej i z druhej strany rieky bolo drevo života, ktoré rodí dvanástoré ovocie a vydáva svoje ovocie každý mesiac. A lístie dreva je na službu národom.

 Uprostred mesta je hlavná trieda a rieka života, ktorá pramení pri Božom tróne. Strom života v nebi nám pripomína strom života v záhrade Eden. To, že ovocie a lístie bude slúžiť na liečenie národov je ťažko vysvetliteľné, pretože na večnosti má byť všetko v dokonalom stave. Je možné, že lístie stromu života bude v ľuďoch rozsievať pohodu, alebo môže ísť o neznámu formu metabolizmu, niečo podobné ako je dýchanie teraz. Každopádne môžeme vodu života a strom života považovať za zdroj hojnosti všetkého dobra, ktoré nám bolo dané od Boha skrze obeť Pána Ježiša Krista.

Ďalej je napísané, že ulice sú z rýdzeho zlata, priezračného ako krištáľ. To si tiež dokážeme ťažko predstaviť, ale uspokojme sa s tým, že ide o ilustráciu nebývalej nádhery.  Tieto obrazy by nám mali pripomínať vzácnosť Božieho syna a to, že najväčšie poklady, ktoré máme, sú tie, ktoré pre nás pripravil sám Stvoriteľ.

Ako môžeme opísať život v novom Jeruzaleme? Vieme, že do mesta budú vstupovať vzkriesení ľudia v oslávenom tele  perlovými bránami, že ulice budú svietiť žiarivou čistotou.  Nový Jeruzalem nebude ako žiadne iné velkomesto ani na mesto, ktoré kedy bolo postavené ľudskými rukami. Bude to mesto bez kriminality, alejí plných odpadkov, dopravných tlačeníc, nedýchatelného ovzdušia, bez hazardu, barov a drogových brlohov, bez prostitúcie, bez skorumpovaných politikov, bez nezamestnanosti a chudoby.

Nový Jeruzalem bude osvetľovaný Božou prítomnosťou. Obdivujete zázrak Božieho usporiadania súčasného sveta a vesmíru? Stáli ste niekedy v údive pred dielom významných architektov, staviteľov a umelcov? To, čo je známe a čo bolo vytvorené ľudskou rukou je len malý závdavok tvorivej geniality samotného Boha. Aby sa všetko mohlo naplniť a uskutočniť, musí tento svet  navždy skončiť. Pretože naše skutočné a  pravé občianstvo nie je na zemi, ale v nebi, a následne na novej zemi a novom nebi,  nemáme čo stratiť. To, že očakávame nové nebo a život na novej zemi, podľa toho by mal vyzerať aj náš pozemský život:

2 Petrův 3:11-13  Keď sa to teda všetko tak rozplýva, jakí musíte vy byť v svätom obcovaní a v pobožnosti, 12  ktorí očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa, a živly, rozpálené ohňom, potečú! 13  A nové nebesia a novú zem podľa jeho zasľúbenia čakáme, v ktorých prebýva spravedlivosť.

 Matouš 6:19-21  Neshromažďujte si pokladov na zemi, kde moľ a hrdza kazí, a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú; 20  ale si shromažďujte poklady v nebi, kde ani moľ ani hrdza nekazí, a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú; 21  lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.

To najlepšie nás ešte len čaká. Skutočnosť, že budeme v Božej prítomnosti prevýši všetko, o čom sme doteraz hovorili.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345