Rádio LOGOS na Facebook-u

Nebo

ČO SA STANE S TÝMTO SVETOM - bude zničený alebo obnovený?

Milí poslucháči, vítame Vás pri ďalšom pokračovaní našich úvah na tému, akú podobu budeme mať my a aké bude prostredie, v ktorom budeme, keď zomrieme.  Radi privítame Vaše názory na túto náročnú tému.
Cieľom dnešného zamyslenie je povzbudiť vás, milí poslucháči, ,  aby ste dôverovali učeniu Písma o konci tohto sveta, o novom nebi, o novej zemi a súčasne boli naplnení radosťou nad úžasnosťou budúcej premeny do večnej existencie.

V dnešnom zamyslení sa zameriame na otázku: Čo sa stane s týmto svetom - bude zničený alebo obnovený? V každej z našich relácií sa zameriavame na mnohé dôležité pravdy o nebi a na to, aký asi bude večný život v Božej prítomnosti. Je smutnou pravdou, že väčšina dnešných kresťanov sú zaujatí natoľko pozemským životom a dianím, že sa o život v nebi príliš nezaujímajú. Na rozdiel od nich, neveriaci prejavujú oveľa viac iniciatív a starostí, ako to s ľudstvom a týmto svetom dopadne. Obavy, že súčasná krajina bude ľudskou činnosťou zničená nás nemusí znepokojovať, pretože veríme, že počiatok i koniec všetkého stvoreného sa deje v Božej réžii:

Židům 1:10-12  A ty si, Pane, v počiatkoch založil zem, a dielom tvojich rúk sú nebesia. 11  Ony zahynú, ale ty vždy trváš, a všetky zostárnu jako rúcho, 12  a svinieš ich ako plášť, ako rúcho, a budú zmenené. Ale ty si ten istý, a tvojim rokom nebude konca.

Lukáš 21:33  Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.

Položme si najskôr základné otázky, ktoré sa týkajú biblického konca všetkého stvoreného:

• Ako môžeme správne vykladať a chápať pasáže Písma, ktoré hovoria o tom, že táto krajina a nebo zaniknú. Budú roztavením ohňom, aby vznikla Nová krajina a Nové nebo?
• Tento svet, ako sa to môžeme v Písme dočítať, je odsúdený k zániku, ale súčasne je predurčený k obnove - ako môže byť oboje pravdou?

Niekoľkokrát sme si pripomínali, že Stvoriteľ sa nevzdal svojho pôvodného zámeru, určeného pre celé stvorenie. Už v momente ľudského zlyhania v záhrade Eden, mal Boh pripravenú záchrannú akciu, aby mohol byť človek vykúpený z následkov pádu a celé stvorenie z dôsledkov prekliatia. Ako máme chápať a interpretovať slová o tom, že niečo zanikne, zahynie, bude zničené, prečistené ohňom a bude pusté? Ako máme takéto vyhlásenia harmonizovať s učením Písma, ktoré hovoria o obnove a vykúpení stvorenia z prekliatia?

 

2 Petrův 3:10  Ale prijde deň Pánov ako zlodej vnoci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria.

V Pánov deň budú zničená nebesia, vesmír aj krajina. A nielen to, bude zničené všetko zlo, ktoré je v nás i medzi nami. Všetko čo bolo pádom človeka vydané márnosti, bude zničené a Bohom vyvolané dobro v nás bude prečistené:

1 Korintským 3:12-15  A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu - 13  jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, jaké ktoré je, sám ten oheň zkúsi. 14  Ak ostane niečie dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu; 15  ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude zachránený, ale tak ako skrze oheň.

Pominie všetka svetská sláva, nič, čo bolo hriechom poznamenané, nič z toho, čo poznáme z tohto sveta, nevstúpi do večného stavu nového neba.

Žalmy 102:26-28  Ty si tam predtým založil zem, a dielom tvojich rúk sú nebesia; 27  ony zahynú, ale ty stojíš, a všetky zvetšejú ako rúcho; zameníš ich ako odev, a budú zamenené. 28  Ale ty si ten istý, a tvojim rokom nebude konca.

Lukáš 21:33  Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.

2 Petrův 3:10  Ale prijde deň Pánov ako zlodej vnoci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria.

Je dôležité zdôrazniť, že Boží súd nie je o anihilácii všetkého stvoreného, ale ide o vyvrcholenie času milosti a konečné riešenie následkov prekliatia celého stvorenia. Apoštol Peter použil potopu ako príklad Božieho súdu nad hriechmi ľudí, ktorých až na osem ľudí úplne zahubil.

2 Petrův 3:6-7  Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. 7  Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.

2 Petrův 3:6-7  pre ktoré to bezbožnosti vtehdajší svet, zatopený vodou, zahynul. 7  A terajšie nebesia i zem sú odložené tým istým slovom a opatrujú sa pre oheň v deň súdu a zatratenia bezbožných ľudí.

Po tejto celosvetovej pohrome, záhube miliónov ľudí, ľudstvo začína znova napĺňať krajinu. Všetko stvorené zostalo naďalej pod vplyvom prekliatia, ale na rozdiel od predpotopného sveta sa priblížila doba milosti a vykúpenia. Priblížilo sa Božie kráľovstvo, narodil sa Mesiáš, Hospodin pripravil ľuďom cestu k vykúpeniu:

Skutky apoštolské 3:19-21  A tak čiňte pokánie a obráťte sa aby sa vystrely vaše hriechy, aby prišly časy občerstvenia od tvári Pánovej, 20  a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, 21  ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Bôh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku.

Známy teológ a kazateľ John Piper používa na ilustráciu cesty vykúpenia premenu húsenice, aby tento proces vysvetli. Aby sa mohol zrodiť nový, motýlí život, húsenica prestane existovať. Nemôžeme povedať, že húsenica umiera, ale je premenená do úplne novej existencie. Názorne môžeme povedať, že motýľ bol oblečený do nového šatu - pôvodné rúcho húsenice zaniklo a bolo premenené za nový šat motýľa. Rovnako skrze vzkriesenie prejde každý človek fyzickou i duchovnou premenou.

1 Korintským 15:42-45  Tak aj vzkriesenie mŕtvych. Seje sa v porušenosti, vstane v neporušiteľnosti; 43  seje sa v nečesti, vstane v sláve; seje sa v slabosti, vstane v moci; 44  seje sa duševné telo smyselné, vstane duchovné telo. (Ak) je duševné telo, je i duchovné telo.

Niektorí ľudia sú presvedčení, že tento verš naznačuje, že nové, vzkriesené telá nebudú mať materiálnu kvalitu, ale len duchovnú. Pozrime sa na tento výklad bližšie, či obstojí vo svetle Písma. Aké teda bude naše budúce vzkriesené telo?

Keď hovoríme o tele, máme na mysli, zjednodušene povedané, že ho tvorí hmota - svalstvo, tkanivá a krvný obeh. Viete si predstaviť telo, ktoré nemá fyzickú podstatu? To je mimo reality nášho chápania. Keby sme po vzkriesení mali mať len nehmotné telá, apoštol Pavol mohol jednoducho povedať, že naša prirodzené telá budú vzkriesené do duchovnej podoby. Písmo rozlišuje medzi telom prirodzeným a telom duchovným .  Prvý Adam bol stvorený z prachu zeme, mal hmotnú podobu, druhý Adam sa narodil z Ducha a po vzkriesení opäť prijal telesnú podobu.

Apoštol Pavol aj Písmo celkom jasne rozlišujú, čo je pominuteľné, nepominuteľné, prirodzené, duchovné, smrteľné a nesmrteľné. Duchovná prirodzenosť nášho vzkrieseného tela spôsobí, že budeme ako Kristus - čo nám umožní prebývať v nebeskom kráľovstve. Budeme schopní chápať Božie veci oveľa lepšie, než ich chápeme dnes. Ježišovo vzkriesené telo malo určité, povedali by sme, metafyzické vlastnosti, ktoré majú priamu súvislosť so vzkriesením. Apoštol Pavol hovorí o pozemských telách nasledujúce:

1 Korintským 15:50  Ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti.

Apoštol nehovorí, že v nebi, v Božom kráľovstve nebudú skutočné hmotné fyzické telá, ale hovorí, že telá z mäsa a krvi, tak ako ich poznáme, sú pod vplyvom prekliatia, a v takom stave do nebeskej reality nemôžu vstúpiť. Musíme byť najskôr vzkriesení, premenení a obnovení, aby sme mohli byť v oslávených telách uvedení do slávy Božieho kráľovstva.

Na záver dovoľte niekoľko rád podnetov na zamyslenie o nebeskej večnosti:
* Dôverujte Písmu, nenechajte sa zmiasť tými, ktorí poukazujú na zdanlivé nezrovnalosti v Písme. V skutočnosti nepochopili aké mnohovrstvové je biblické učenie. Na obranu Písma môžeme povedať, že nám predstavuje jedinečné pravdy, ktoré by žiadny človek nevymyslel. Čím lepšie Písmo poznáme, tým lepšie ho pochopíme a uvedieme do svojho života.

* Buďte povzbudení premýšľaním o večnosti. Pán pre nás pripravil úžasnú budúcnosť v nebi. Nové nebo a nová krajina sa stane naším novým domovom, kde nám bude všetko dôverne známe a súčasne nanajvýš príjemné. Skutočnosť, že budeme žiť večným životom na dokonalom mieste, bez najmenšej známky prekliatia, v dokonalej vzájomnej harmónii Božej prítomnosti, by malo naše myšlienky napĺňať vďačnosťou k Bohu, ktorý pre nás všetko ešte pred založením sveta pripravil. Patríte medzi nich aj vy, milí poslucháči?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345