Rádio LOGOS na Facebook-u

Nebo

V PRÍTOMNOSTI SVÄTÉHO BOHA

Milí poslucháči, vítame Vás pri ďalšom pokračovaní našich úvah na tému Nebo. Radi privítame Vaše názory na túto náročnú tému.
Cieľom dnešného zamyslenia je, aby sme lepšie pochopili Božiu svätosť a Jeho milosrdenstvo - aby sme si uvedomovali požehnanie, ktoré plynie z nádeje, že v nebi  uvidíme svätého Boha-Otca na vlastné oči. 
 Pre niektorých veriaci také zasľúbenie nie je príliš dôležité, ani motivujúce. Pre iných je to pravda, ktorú s chvejúcim srdcom očakávajú. Pomyslenie na nebo by v nás malo vzbudzovať  radosť a potešenie aj za neľahkých životných okolností .

Starodávny Jób môže byť inšpiráciou pre veriacich aj dnes. Bol to človek, ktorý nestratil nádej ani uprostred trápenia:

Jób 19:25-27  Ale ja viem, že môj vykupiteľ žije a posledný sa postaví nad prachom. 26  A keď raz toto všetko rozborí moju kožu, potom zo svojho tela uvidím Boha, 27  ktorého ja uvidím sebe, a moje oči budú vidieť a nie cudzí. Moje ľadviny hynú v mojej vnútornosti.

Všimnime si, že obe pasáže Písma kladú dôraz na budúce stretnutie s Bohom. Jóbovo srdce túžilo vidieť Boha. Okolnosti jeho života ho nezrazili k zemi, ale pozdvihli k nebu. Duch Svätý motivuje veriacich skrze dar viery k čistote života. John Donne, ktorý žil v rokoch 1572-1631 napísal:

"Až budem vzkriesený z mŕtvych, uvidím Božieho syna, Syna slávy, ktorý bude žiariť ako septembrové slnko. Budem včlenený do  dní večnosti, k Bohu samému, ktorý nemá začiatok, ani sa ráno neprebúdza, ... Žiadny človek Boha nevidel aby žil, ale verím, že až ho uvidím, už nikdy nezomriem. "

Niektorí ľudia ťažko chápu biblické učenie o tom, že: 
1. Nikto nemôže vidieť Boha aby žil a na strane druhej to, že 2. Boha uvidíme až v nebi. Dúfam, že sa nám podarí toto zdanlivé protirečenie pochopiť a prijateľným spôsobom vysvetliť. Biblia jasne hovorí o tom, že Boh Otec nemôže byť viditeľný nikým, kto je súčasťou hriešneho človečenstva. To znamená, že prirodzený človek nemôže vidieť Božiu tvár:

Exodus 33:18-23  Na to povedal Mojžiš: Ukáž mi, prosím, svoju slávu! 19  A riekol: Ja dám, aby prešlo všetko moje dobré popred tvoju tvár, a budem pred tebou vzývať meno Hospodinovo. A zmilujem sa nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. 20  A zase riekol: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo ma neuvidí človek, aby pri tom zostal živý. 21  A ešte riekol Hospodin: Hľa, je miesto u mňa, a budeš stáť na skale. 22  A stane sa, keď pojde popri tebe moja sláva, že ťa postavím v trhline skaly a zakryjem ťa svojou rukou, dokiaľ neprejdem. 23  Potom odnímem svoju ruku, a vtedy uvidíš môj zad, ale moja tvár sa nemôže vidieť.

1 Timoteovi 6:15b-16   Král králů a Pán pánů. 16  On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.

V Písme nájdeme niekoľko veršov, ktoré hovoria o tom, že niekto z prirodzených ľudí Hospodina videl a počul. Vieme, že Adam sa skrýval pred Božou tvárou, počul Jeho slová a odpovedal na Jeho otázky. Jakob, povedal:

…”lebo vraj tu som videl Boha tvárou v tvár, a predsa je od záhuby vytrhnutá moja duša”. (Genesis 32:30b)

Exodus 24:9-11  Potom vyšiel hore Mojžiš a Áron, Nádab a Abíhu a sedemdesiati zo starších Izraelových. 10  A videli Boha Izraelovho, a pod jeho nohami bolo čosi jako dielo jasnosti zafíra a jako samo nebo čo do čistoty. 11  A na kniežatá synov Izraelových nevystrel svojej ruky, hoci videli Boha, a jedli a pili.

Exodus 33:11  A Hospodin hovoril Mojžišovi tvárou v tvár, tak ako hovorí človek so svojím priateľom.

Hospodin sa ukázal Abrahámovi, Izákovi, Jakobovi aj celému izraelskému národu, ktorý Mojžiš vyviedol z egyptského otroctva. Hospodin sprevádzal ľud viditeľne vo dne v stĺpe oblačnom av noci v stľpe ohnivom. 
Božia prítomnosť v raji bola pre človeka pripravená v plnosti, ale zo známych dôvodov bola táto jednota narušená; svätý Boh neprebýva v prítomnosti hriešneho človeka. Vieme, že Hospodin zostúpil z Božej hory, aby sa zjavil Mojžišovi uprostred horiaceho kra a prehovoril k nemu. Prihováral sa k Mojžišovi po celú dobu, keď viedol Izraelitov z Egyptského otroctva; sprevádzala ich viditeľná Božia prítomnosť cez púšť až do zasľúbenej zeme. Hospodin vydával príkazy , ktoré boli pre prirodzeného človeka veľmi nezvyčajné a s odstupom času aj neuveriteľné. 
Keď Šalamún postavil chrám, prítomnosť Božia prebývala s vyvoleným ľuďom vo svätyni svätých. Keď Izrael svojho Boha odmietol, Ezechiel sa stal svedkom, ako Pánova sláva opúšťa vzdorovitý Izrael. Božia sláva sa opäť vracia skrze vtelenie Ježiša:

Jan 1:14  A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.

Keď sa Ježiš vrátil k Otcovi do neba, Božia sláva sa usídlila skrze Ducha Svätého v srdciach veriacich: 
1 Korintským 3:16-17  Či neviete, že ste chrámom Božím, a že Duch Boží prebýva vo vás? 17  Ak niekto kazí chrám Boží, toho zkazí Bôh; lebo chrám Boží je svätý, ktorým ste vy.

Pretože krv Ježiša Krista pred Bohom očistila našu dušu, prijali sme dar viery, stali sme sa v Božích očiach bezhriešni. Z týchto skutočností vyplýva naša nádej, že skrze vzkriesené, bezhriešne a oslávené telá budeme uspôsobení prebývať v Božej prítomnosti. Moc prekliatia bude navždy zlomená a s ním aj naša hriešna prirodzenosť sa stane minulosťou. Človeku, ktorý s Kristom umiera sám sebe, je pripočítaná Kristova spravodlivosť. Svätosť je podmienkou vstupu do nebeskej svätyne:

Židům 10:19  Keď tedy máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej

Židům 12:14  Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána,

V kontexte Ježišovej bezhriešnej prirodzenosti a svätosti prechádzajú všetky požehnanie aj na nás:

Židům 4:16a  Pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.

Zjevení Janovo 22:3-4  A nebude viacej ničoho zlorečeného, a trón Boží a Baránkov bude v ňom, a jeho sluhovia mu budú sväto slúžiť 4  a budú vidieť jeho tvár, a jeho meno bude na ich čelách.

Naše zamyslenie nad tým,  ako uvidíme Boha potvrdzujú dve základné doktrinálne pravdy o Bohu:

 Je to 1. Božia svätosť a 2. Božia milosť v Kristovi 
Veriaci príliš často Božiu lásku a milosrdenstvo preceňujú a Jeho svätosť minimalizujú, ale v realite je v tejto trojici charakterových vlastností Boha dokonalá rovnováha. Božia milosť a láska je riadená Jeho svätosťou a spravodlivosťou. 
Božia milosť a láska je nám zjavená skrze Pána Ježiša. Jeho obeť uspokojila Božiu svätosť a spravodlivosť, ktorú Boh sám vyžaduje ako odplatu za hriech. To je hlavný dôvod prečo skladáme svoju vieru a dôveru v Pána Ježiša Krista, v Jeho zástupnú smrť za nás, takže si nás Boh môže prijať za svoj vlastný ľud. Naše hriechy boli na kríži  potrestané podľa meradla Božej svätosti a spravodlivosti. Kto si toto všetko uvedomí, prežíva oslobodenie a najvyššiu radosť a potešenie z očakávania, kedy uvidí Boha na vlastné oči. 

Žalmy 27:4  Jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať: aby som mohol bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a zpytoval v jeho chráme;

  

Ako kresťania často zápasíme s hriechom, pretože sme zameraní na  záležitosti pozemského života. Dávame prednosť vlastným nenaplneným túžbam a prianiam, ktoré zapĺňajú našu myseľ. Snažíme sa za každých okolností a všetkými prostriedkami zaplniť prázdnotu, ktorou svet mámi našu dušu. C.S Lewis to vyjadril úžasným spôsobom:

 "Sme ako malé deti, ktoré sa chcú za každú cenu hrať v blate uprostred špiny a chudoby a vôbec im nepríde na myseľ, že sa môžu premiestniť na nádherné piesčité pláže čistého mora. Aj keď máme na dosah ruky to najvzácnejšie, najlepšie a najkrajšie, uspokojíme s málom!“

Učme sa od starozákonných svätých, ktorí spoznali, že  Hospodin  ich  nikdy nesklamal. Jedno z najväčších povzbudení pre Mojžiša a obrovská túžba pre Eliáša bolo zahliadnuť Boha. Mojžišovi sa jeho prianie čiastočne naplnilo. V najťažších chvíľach, keď mu chýbalo akékoľvek sebavedomie, bol povzbudený, potešený a posilnený, aby sa ujal a pokračoval v neľahkej úlohe, ktorý mu Boh zveril. Pretože zažil blízke stretnutia s Bohom, absolútne dôveroval všetkému, čo bolo zdanlivo proti logike ľudského rozumu. 

Ako toto všetko súvisí s Pánom Ježišom? Koho v nebi vlastne uvidíme? Jedným z najväčších požehnanie v nebi bude to, že na vlastní oči uvidíme Pána Ježiša . Uvidieť Pána Ježiša v sláve je to isté, ako vidieť Boha.

Neustále majme na mysli  Božstvo Pána Ježiša Krista. Len tak pochopíme, ako mohol byť Pán Ježiš po čas svojho pozemského života cele človekom a cele Bohom.

Jan 14:9  Ježiš mu povedal: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Otca, a jako ty hovoríš: Ukáž nám Otca?

J.I. Packer na túto tému napísal:

"Skrze Ježišovo vtelenie sa Boží syn stal súčasťou človečenstva a Božej trojice. Boh sa oslávil skrze Kristovo oslávenie v našom človečenstve. Stal sa  spojnicou  nášho posvätenia, ktoré bude trvať navždy. "

Slovami ťažko vystihneme  všetky rozmery Božej veľkosti , ktoré nám boli zjavené skrze Pána Ježiša Krista. Vierou vyznávame, že náš Spasiteľ je Boh vo večnej, vzkriesenej, oslávenej telesnej podobe, ktorého v nebi uvidíme rovnako, ako ho videli učeníci v hornej miestnosti, kde spolu večerali.

Nech sú nám tieto slová povzbudením v očakávaní  na stretnutie s ním.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345