Rádio LOGOS na Facebook-u

Nebo

Nebo a vzkriesenie.

Milí poslucháči, vítame Vás pri ďalšom pokračovaní našich úvah na tému, akú podobu budeme mať my a aké bude prostredie, v ktorom budeme, keď zomrieme.  Radi privítame Vaše názory na túto náročnú tému.
Súčasná materialistická spoločnosť považuje všetko živé za hmotu, v ktorej prebieha rad chemických procesov, ktoré jedného dňa ustanú. Všetci vieme, že smrť je neoddeliteľnou súčasťou každej formy života. Viera v nesmrteľnosť duše má mnoho podôb. Len niektorí ľudia veria vo vzkriesenie, v novú formu existencie, ktorá nebude podliehať smrti. Apoštol Pavol ide ku koreňom Kristovho učenia o vzkriesení, ktoré považuje za návrat k pôvodnej kvalite stvorenia:

1 Korintským 15:12-23  Ale ak sa káže o Kristovi, že vstal z mŕtvych, akože potom hovoria niektorí medzi vami, že nieto zmŕtvychvstania? 13  Ale ak nie je zmŕtvychvstania, vtedy ani Kristus nevstal z mŕtvych. 14  No, ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak je márna i naša kázeň, a márna je i vaša viera. 15  A potom sme najdení tiež ako falošní svedkovia Boží, pretože sme svedčili proti Bohu, že totiž vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak tedy mŕtvi nevstávajú z mŕtvych. 16  Lebo ak mŕtvi nevstávajú z mŕtvych, ani Kristus nevstal z mŕtvych, 17  a jestli Kristus nevstal z mŕtvych, márna ja vaša viera, ešte ste vo svojich hriechoch. 18  A tak aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi, zahynuli. 19  Ak len v tomto živote nadejeme sa na Krista, vtedy sme biednejší od všetkých ľudí. 20  No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. 21  Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i zmŕtvychvstanie mŕtvych. 22  Lebo jako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. 23  Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku: prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi, za jeho príchodu.

 Niet divu, že pre súčasného človeka predstava, že všetci veriaci ľudia by mali, alebo mohli byť vzkriesení, vyvoláva pochybnosti. Už samotný počet ľudí, ktorých by sa táto premena mohla týkať vzbudzuje nedôveru a otázku - kam s nimi? Ten, kto má pochybnosti o Božej moci bude pochybovať aj o tom, že môže byť stvorené nové nebo a nová zem, že budú zmenené všetky zákony, ktorými sa tento vesmír riadi. Pochybnosti vzbudzujú najskôr nezáujem a ak sa s nimi nejako logicky aj teologicky nevyrovnajú, môžeme dospieť k rôznym deformáciám viery. Človek, ktorý má pochybnosti, nemôže uveriť, že vzkriesenie je pre veriacich reálnu nádejou. Ale len málokto pochybuje o tom, že tento svet, ako ho poznáme, skôr alebo neskôr zanikne. Pre neveriaci svet zanikne tepelnú smrťou , alebo nejakou vesmírnou katastrofou, pre veriacich sa to stane Božím zásahom:

1 Korintským 15:24-28  potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc. 25  Lebo on musí kraľovať, dokiaľ mu nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy. 26  Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. 27  Lebo, je napísané, všetko podrobil pod jeho nohy. Ale keď povie, že je všetko podrobené, je zrejmé, že krome toho, ktorý mu to všetko podrobil. 28  A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa i sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Bôh všetko vo všetkom.

Cirkvi príliš často obmedzujú spasenie, vykúpenie a vzkriesenie, ktoré máme v Kristovi len na človeka a zanedbávajú ako celok Božie stvoriteľské dielo, ktoré bude tiež vykúpené. Pisateľ žalmov v 8. kapitole  napísal, že Hospodin korunoval človeka slávou a dôstojnosťou, že mu zveril vládu nad dielom svojich rúk. Tým, že plne nedoceňujeme dosah obnovy, ktoré sa netýka iba človečenstva, ale celého stvorenia, zmenšujeme Kristovo dielo nápravy toho, čo bolo ľudským hriechom zruinované. Zabúdame na to, že skrze účinnú Kristovu obeť na kríži a Jeho vzkriesenia "bolo zmierené všetko, čo je na zemi, tak aj v nebesiach". Majme na pamäti, že pre Boha je minulosť, prítomnosť a budúcnosť nadčasová jednotka večnosti, ktorá sa odohráva v ľudských životoch:

Římanům 8:19-23  Lebo túžobné vyzeranie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích. 20  Lebo stvorenstvo je podriadené márnosti, a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil, 21  v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené od služby porušenia v slobodu slávy detí Božích. 22  Lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu vzdychá a spolu bolestí jako v pôrode až doteraz. 23  No, nie len to, ale aj sami, majúc prvotinu Ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojeho tela.

Koloským 1:16-23  lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho, 17  a on je predo všetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí, 18  a on je hlavou tela, cirkvi, ktorý je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych, aby on bol vo všetkom prvý. 19  Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetka plnosť, 20  a aby skrze neho smieril všetko cieľom neho urobiac pokoj skrze krv jeho kríža, skrze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach, 21  i vás, ktorí ste boli kedysi odcudzení a nepriateľmi mysľou v zlých skutkoch; ale teraz vás smieril 22  v jeho ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil svätých, bezvadných a bezúhonných pred ním, 23  akže trváte založení na viere a pevní a neuchyľujúci sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjelia som sa ja Pavel stal služobníkom,

Ježišova vykupujúca obeť na kríži má ďaleko väčší dosah, než si ktokoľvek z nás dokáže predstaviť!  Hospodinove zasľúbenia nie sú len zapísané a zaznamenané v biblii, ale každá stránka tohto úžasného svedectva ovplyvňuje životy generácií. Práve preto by sme nemali zabúdať na to, aké strašné sú dôsledky hriechu.  Každý organizmus, každá bunka bola hriechom poznamenaná.

Rovnako ako existuje len jeden druh človečenstva, existuje len jeden druh svätosti - Ježišova svätosť. Pozrime sa na to, aký postoj máme zaujať k padlému svetu? Pozícia veriacich by mala byť pravdivým obrazom viery, očakávania a naplnenia nádeje, ktorá je pred nami. Ako veriaci by sme mali veľmi citlivo vnímať stonanie všetkého stvorenia - mali by sme citlivo vnímať chudobu ducha, nemravnosť a zlo, ktoré nás obklopuje. Ak zvestujeme len svoje slová, sotva môžeme spôsobiť premenu ľudského srdca. Preto si potrebujeme neustále pripomínať biblický pohľad, ktorý sa týka spasenia i budúcnosti vykúpených.

1 Korintským 15:58  A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, rozhojňujúci sa vždycky v diele Pánovom vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi.

Žalmy 90:17  Nech je ľúbeznosť Pána, našeho Boha, nad nami, a upevni dielo našich rúk u nás! Prosíme, upevni dielo našich rúk!

Slová ako  "upevniť" sú tu použité v zmysle zabezpečenia trvalosti a večnosti.

1 Korintským 3:12-15  A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu - 13  jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, jaké ktoré je, sám ten oheň zkúsi. 14  Ak ostane niečie dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu; 15  ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude zachránený, ale tak ako skrze oheň.

Zjevení Janovo 14:13  A počul som hlas z neba, ktorý mi hovoril: Píš! Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz zomierajú v Pánovi. Áno, tak hovorí Duch, aby si odpočinuli od svojich prác, a ich skutky nasledujú s nimi.

A čo dodať na záver? Hovorte o svojom spasení,  milí poslucháči, radujte sa z neho, a premýšľajte o vzkriesení biblicky. Oslavujte Pána pre jeho veľkosť a úžasnú budúcnosť , ktorú pre nás pripravil.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345