Rádio LOGOS na Facebook-u

Život kresťana

Vďaka Bohu za jeho spasenie

Žalm 118 má 29 veršov a my sa dnes zameriame na niekoľko zásadných právd. Všetkým poslucháčom odporúčame, aby si behom týždňa prečítali žalm 118 niekoľkokrát a s modlitbou premýšľali o jeho obsahu.

Žalm 118:1 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.  2 Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá naveky.  3 Teraz nech hovorí dom Áronov: jeho milosrdenstvo trvá naveky.  4 Teraz nech hovoria všetci bohabojní: jeho milosrdenstvo trvá naveky.  5 V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.  6 Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?  7 Pán je so mnou a pomáha mi; nemusím si všímať svojich nepriateľov.  8 Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.  9 Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na mocnárov.  10 Obkľúčili ma všetci pohania, ale v mene Pánovom som ich porazil.  11 Obkľúčili ma zovšadiaľ, ale v mene Pánovom som ich porazil.  12 Obkľúčili ma ako roj včiel a vzbĺkli ako plameň z raždia, ale v mene Pánovom som ich porazil.  13 Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, no Pán mi pomohol.  14 Moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom.  15 Hlas plesania nad záchranou znie v stánkoch spravodlivých:  16 "Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla; Pánova pravica mocne zasiahla."  17 Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove.  18 Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti napospas.  19 Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.  20 Toto je brána Pánova; len spravodliví ňou vchádzajú.  21 Ďakujem ti, že si ma vyslyšal a že si ma zachránil.  22 Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.  23 To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.  24 Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.  25 Pane, spas ma; Pane, daj mi úspech.  26 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnávame vás z domu Pánovho.  27 Boh, Pán, je naším svetlom. Vystrojte sprievod s ozdobnými vetvami až k rohom oltára.  28 Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam; ty si môj Boh, velebím ťa.  29 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Chvála a bázeň pred Hospodinom ide ruka v ruke.

1.     Spása je najväčšia ľudská potreba, preto Božie láskyplné milosrdenstvo si zasluhuje našu chválu.

Boh dopúšťa najrôznejšie skúšky, ktoré nás majú doviesť až na koniec síl. Bez Božieho milosrdenstva by sme všetci prepadli Božiemu hnevu a jeho súdu. Všetci bez rozdielu sme boli poznamenaní hriechom:

Efezským  2:3-5   Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadostí svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní.  4 Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje,  5 hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení !

Aj keď sa v živote stretneme so skúškami a problémami, Boh nás neopustí.

Rímskym  8:38 - 9:1   A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti,  39 ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 

Boh dopúšťa najrôznejšie skúšky, ktoré nás majú doviesť na koniec síl.

2.     Preto, že v našej prirodzenosti nevidíme potrebu spasenia, Hospodin na nás dopustí ťažké situácie, kedy zúfalo prosíme  a voláme po vyslobodení.

Žalmista bohato opisuje a odhaľuje mnohé tváre. Jeho nepriatelia ho nenávideli, či už šlo o jednotlivca, skupiny aj celé národy. 

Žalm 118:10-14    Obkľúčili ma všetci pohania, ale v mene Pánovom som ich porazil.  11 Obkľúčili ma zovšadiaľ, ale v mene Pánovom som ich porazil.  12 Obkľúčili ma ako roj včiel a vzbĺkli ako plameň z raždia, ale v mene Pánovom som ich porazil.  13 Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, no Pán mi pomohol.  14 Moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom.

A. Boh používa skúšky a súženia, aby sme si uvedomili, že Ho potrebujeme. Usilovne sa modlíme až vtedy, keď dôjdeme na koniec síl. Aj keď preplávame životom pokojne a bez problémov, nemali by sme naše modlitby zanedbávať. Intenzita modlitieb zodpovedá ťažkosti  skúšok. Keď ide o život, modlia sa aj  ateisti. Žalmista poukazuje na to, že sa máme obracať k Bohu, nie dúfať v človeka, svetským radám a múdrosti.

B. Počas skúšok nesmieme pochybovať o tom, že Boh a Kristus je s nami. Keď nás postihnú ťažkosti a skúšky, nepriateľ sa snaží vyvolať pochybnosti o Božej dobrote a spravodlivosti: “ako by mohol dobrý Boh dopustiť také neprávosti, take utrpenie, zlo, ktoré je všade okolo nás.?” Zaiste, v živote môžme prežiť obrovskú emocionálnu aj fyzickú bolesť, vrátane smrti. Dôležité je však, že sa nemôže stať nič, čo by nás mohlo odlúčiť od Božieho spasenia. Ako povedal Ježiš:

Matúš 10:28   Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle.

Bez Božieho dopustenia a ochrany by sme boli vydaní napospas tomu zlému. Apoštol Pavol hovorí:

Rímskym 8:31-37   Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?  32 Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?  33 Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje?  34 A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac - ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás?  35 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?  36 Ako je napísané: "Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie."  37 Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.

Žalmista pripisuje všetky víťazné atribúty spasenia Bohu a jeho menu. Preto:

C. Dôvera v Boha je to jediné, čo nás môže zachrániť. Máme Bohu dôverovať a nespoliehať na nikoho a nič iné. Pravosť a hĺbka viery sa pozná v kritických situáciách. Boh používa najrôznejšie skúšky, aby sme poznali akí sme bezmocní. Modlitba a chvála by mala byť prvotnou reakciou v každej situácii. Môžme stratiť zdravie, zamestnanie, pride finančný krach, kedy neviete, kde vziať peniaze na nasledujúci nákup potravín. To všetko sú nepríjemné okolnosti, ale skutočná potreba sa netýka životných ťažkostí, ale samotnej podstaty vzťahu s Bohom. Pozrime sa, ako sa človek zmení, keď je Bohom spasení a zachránení:

3. Kto prežije Božie spasenie, Boh sa mu stane silou a piesňou plnou chvály. Žalmista popisuje tri premeny, ktoré spasený človek prežíva:

A. Skúsenosť Božieho spasenia nás napĺňa radosťou. Kto Božie milosrdenstvo znevažuje takým myslením, že Boží súd a trest sú určené len zločincom, vydáva sám seba do nebezpečenstva že ho Boží súd neminie. Kto sa v záchrane od hriechu spoľahne na Boha, získa posilnenie, za ktoré ďakuje. Táto pieseň, plesanie a chvály sú požehnaním celej rodiny veriacich.

B. Skúsenosť Božieho spasenia nás vedie cestou posvätenia v našom živote a potrebou zdieľať sa s o túto radosť s ostatnými. Aj keď čelíme nepriaznivým okolnostiam, svojím postojom ukazujeme na to, ako Boh zasahuje do života veriacich. Źalmista poukazuje na to, že Hospodin nám dáva svetlo a silu, aby nás nepriateľ nepremohol. Uvedomujeme si, že skrze skúšky sa naša viera a vernosť Bohu prejavuje úplnou oddanosťou a podriadenosťou:

Židom 12:11   Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.

Nie život pozemský, ale perspektíva večnosti v Božej prítomnosti nám pomáha, aby sme neklesali na duchu. Preto je dôležité, aby bol starý človek v nás ukrižovaný, aby sme boli očistení od hriešnej minulosti, aby sme sa vo všetkom Bohu podriadili a vo všetkom Bohu dôverovali.

4. Boží spôsob spasenia udivuje svet a je príčinou chvál vyvoleného ľudu, ktorý sa raduje a ďakuje svojmu Spasiteľovi. Pre ostatných je kameňom úrazu:

1.Korinstkým 1:18-31   Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.  19 Veď je napísané: "Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem."  20 Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo?  21 Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania.  22 Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť,  23 my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo,  24 ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť.  25 Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia.  26 Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných, ani veľa urodzených;  27 ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných;  28 čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je,  29 aby sa pred Bohom nik nevystatoval.  30 Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvätením a vykúpením,  31 aby, ako je napísané: "Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi."

Neprehliadnite skutočnosť, že za všetkým dianím je Boh Otec sám. On je nie len prostredníkom nášho spasenia, ale aj príčinou – spasení sme skrze jeho iniciatívu a pôsobenie. Za to mu patrí vďaka a úcta. Preto máme na Boha volať, aby prejavil rovnakú milosť a trpezlivosť s tými, ktorí ešte blúdia. Pokiaľ ste prežili Božie milosrdenstvo v spasení skrze Pána Ježiša Krista, mali by ste byť naplnení radosťou a vďakyvzdaním. Potom by ste mali spolu so žalmistom vyznávať:

Žalm 118:28-29 Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam; ty si môj Boh, velebím ťa.  29 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.  

 Na záver otázky na zamyslenie:

1. Keby sme viac premýšľali o veľkoleposti spásy, neprežívali by sme potom menej depresívnych stavov? Je to reálne očakávanie, alebo nie?

2. Ako si môže mladý človek, vychovávaný v kresťanskej rodine, uvedomiť ako nutne potrebuje  odpustenie  a spasenie?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345