Rádio LOGOS na Facebook-u

Život kresťana

Chvály, svedectvá a očakávania

V minulej úvahe sme hovorili  o tom, prečo by sme mali chváliť Boha za všetkých okolností. Dnešná úvaha bude doplnená nie len o chvály jeho verných, ale i všetkých národov a celého stvorenia. Najprv si vypočujme kľúčový text:

Žalm 96:1-13  Spievajte Pánovi pieseň novú; spievaj Pánovi, celá zem!  2 Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. Zvestujte jeho spásu deň čo deň.  3 Zvestujte jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom.  4 Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.  5 Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia.  6 Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, moc a veleba v jeho svätyni.  7 Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, vzdávajte Pánovi slávu a česť,  8 vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí,  9 klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. Chvej sa pred ním, celá zem,  10 hlásajte medzi pohanmi: "Pán kraľuje!" Upevnil zemekruh, nepohne sa; a spravodlivo súdi národy.  11 Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; nech more zahučí a čo ho napĺňa,  12 nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. I zajasajú všetky stromy lesa  13 pred tvárou Pána, že prichádza, že prichádza súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť zemekruh a národy podľa svojej pravdy.

Pretože náš Pán je úžasný Boh, máme ho chváliť, rozprávať o Jeho sláve. Zvestovanie Božej slávy a spasenia je určené všetkých národom. Podľa žalmu máme Boha chváliť rôznymi spôsobmi:

1.     Spievajte a dobrorečte Hospodinovi – to, že sme 3x vyzvaní, aby sme „spievali Hospodinovi“ neznamená, že máme skladať neustále nové piesne, ale vo chválach sa má opakovať radostné ospevovanie Božieho milosrdenstva, ktoré v obecenstve s ním prežívame každý deň.

Druhá výzva ku spevu a chválam sa týka celej zeme. Jedine Boh je zdrojom, príčinou a zárukou spasenia mnohých. Spasenie hovorí o Božej sláve, dobrote, milosrdenstve, o Jeho úžasných činoch a zámeroch, ktoré sa naplnili skrze narodenie, ukrižovanie a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

A. Boží Syn je verným obrazom samotného Boha Otca:

2. Korinstkým 4:6   Lebo Boh, ktorý povedal: "Nech z temnôt zažiari svetlo," zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista.

Spoločne spejeme ku dňu, ktorý vyvrcholí druhým príchodom Pána Ježiša Krista na túto zem, aby odsúdil všetko zlo. Preto máme niesť svedectvo o spasení všetkým, ktorí ešte nepočuli dobú novinu evanjelia.

B. Prečo máme Boha chváliť a svedčiť nespaseným? 

Nespasení ľudia ešte potrebujú počuť, že je tu Boh žiarlivo milujúci, ktorého moc a sláva sa šíri až na sami koniec sveta. Nech sa celá  zem chveje pred Bohom, nech všetci obyvatelia stoja v úžase.  Všetko bolo stvorené jeho slovom.  Je jediný pravý Boh a jeho slovo nezostáva ľuďom skryté:

Žalm 33:4-6,8-12  Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.  5 Miluje spravodlivosť a právo; milosti Pánovej plná je zem.  6 Pánovým slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje...   8 Celá zem nech má bázeň pred Pánom, pred jeho tvárou nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta.  9 Lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a všetko bolo stvorené.  10 Pán marí úmysly pohanov, navnivoč privádza myšlienky národov.  11 Ale Pánov úmysel trvá naveky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.  12 Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.

2. Celá zem a všetky národy majú chváliť Hospodina. Pretože nikto nie je ako on, máme Bohu vzdávať chválu, ktorá mu prináleží. Žiadny človek nemôže dostatočne vyjadriť vďaku a chválu, ktorá Bohu patrí. Najprv by sme si mali uvedomiť, že Boh stojí mimo nás a našej hriešnej existencie. V porovnaní s jeho všemohúcnosťou sme nemohúci a úplne bezmocní! Ako môžeme zrovnávať pár rokov nášho života tu na zemi s jeho večnosťou? Premýšľajme o tom, ako počuté slovo uviesť do života:

Jakub 1:22  A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.

V živote nejde len o uspokojovanie životných potrieb, ale o uspokojenie Božej spravodlivosti. Čím viac si uvedomujeme vlastnú hriešnosť a nezaslúženú milosť, ktorú nám Stvoriteľ preukazuje dnešný deň, tým viac ho môžme chváliť a ďakovať. A nie len to:

A. Boží ľud má byť svedectvom národom, o tom, že Boh je nie len láska, ale je aj zvrchovaný, neobmedzený vládca a sudca. Aj keď vidíme ako sa národy búria, mali by sme byť pripravení na deň súdu.

Žalm 2:1-5  Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné?  2 Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho pomazanému:  3 "Rozbime ich okovy a ich jarmo zhoďme zo seba!"  4 Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva; Pán ich privedie na posmech.  5 Raz na nich rozhorčene zavolá a svojím hnevom ich vydesí:

Pred hriešnikmi stoja dve možnosti, buď sa pred Hospodinom sklonia dobrovoľne, alebo padnú na kolená pod Božím ostrým mečom:

Zjavenie 19:15-16   Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy; a on bude nad nimi panovať žezlom železným; sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha.  16 Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.

Predstava, že sa neveriaci dostane do lisu Všemohúceho je varovný predobraz súdu.

B. Preto očakávame v nádeji druhý príchod nášho Spasiteľa, ktorý príde súdiť celý svet. Nebude to súd podľa našich predstáv, ani ľudských súdov, ale Božej pravdy. Hospodin sudca pred nikým a ničím neprižmúri oko.

Źalm 96:11-13   Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; nech more zahučí a čo ho napĺňa,  12 nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. I zajasajú všetky stromy lesa  13 pred tvárou Pána, že prichádza, že prichádza súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť zemekruh a národy podľa svojej pravdy.

Božia spravodlivosť je všetkým známa skrze Písmo. Boh nebude nikoho súdiť podľa litery svetského zákona, alebo krivky ľudskej schopnosti konať dobro, ani za zásluhy pre dobro ľudstva, ale podľa miery jeho spravodlivosti. Každý bude súdený verne a spravodlivo. Boží spravodlivý súd bude pre jedných zdrojom nekonečne radosti a pre druhých dňom najväčšej hrôzy. Keď pride ten deň hrôzy, ľudia onemia hrôzou:

Zjavenie  6:16-17  … a volali vrchom a bralám: "Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na trÓne a pred Baránkovým hnevom,  17 lebo prišiel veľký deň ich hnevu; a kto bude môcť obstáť?" 

Dnešné zamyslenie môžme zhrnúť a aplikovať troma predsavzatiami:

1. Ak je slávny Boh naším Spasiteľom, budeme mu vzdávať úctu. Naše hlasy budú spievať chvály. Naše myslenie sa bude zaoberať Božím myslením a veľkosťou. Naše srdce sa bude chvieť pred Božou svätosťou. Budeme s radosťou očakávať druhý príchod, keď spoločne so zástupmi budeme spievať piesne chvál. Sláva a úcta voči Bohu v nás bude neustále rásť. To dosiahneme skrze štúdium jeho slova, ktoré rozpráva o Božej sláve v plnosti.

2. Ak je slávny Boh naším Spasiteľom, budeme o Ňom rozprávať. A nie len svojim blízkym… To, čím prekypuje naše srdce, by nás malo motivovať ku zdieľaniu pokoja, nádeje a lásky. Motiváciou by mala pre nás byť oddanosť Syna Otcovi a nás Synovi. 

3. Ak je slávny Boh naším Spasiteľom, budeme obozretní a pripravení na druhý príchod nášho Pána a Spasiteľa, na deň spravodlivého súdu. Pán Ježiš nás varoval pred nebezpečenstvom, ktoré hrozí všetkým – naše každodenné aktivity a starosti o tento svet nás odvádzajú od skutočnosti, že pánom času je On, nie človek. V Písme sú mnohé proroctvá, ktoré nás na druhý príchod pripravujú.

Marek 13:35-37   Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno.  36 Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane!  37 A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!"

Na záver otázky  na zamyslenie:

1. V čom sa evenjelizačné akcie podobajú reklamným ponukám? Aký rozdiel v nich je? Čo sa môžeme s týchto rozdielov naučiť?

2. Je druhý príchod Krista zdrojom strachu alebo nádeje? Majú sa kresťania báť súdneho dňa?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345