Rádio LOGOS na Facebook-u

Reinkarnácia

Viera a reinkarnácia 3.

Milí poslucháči. Vítame Vás pri ďašom pokračovaní našich spoločných zamyslení nad pravdami božieho Slova. Na žiadosť viacerých poslucháčov sme zaradili do vysielania cyklus úvah na tému reinkarnácia a vzkriesenie.  Dnes pokračujeme treťou časťou. Veríme, že vám tieto myšlienky  pomôžu v prehĺbení Vašej viery založenej na správnych biblických základoch.

Kto sa zaoberá východným náboženstvom, princípmi reinkarnácie a ich ľudskými zakladateľmi , objaví spoločného menovateľa, v ktorom sa východné náboženstvá diametrálne líšia od biblického kresťanstva. Ide o lásku Boha k človeku a o lásku k blížnemu. Pán Ježiš Kristus ponúka spásu cestou nezaslúženej milosti. Všetky ostatné náboženstvá chcú spásu sprostredkovať.

 "Milovať budeš Pána, svojho Boha z celého srdca svojho a celou svojou dušou a celou svojou mysľou." Druhé potom sa podobá tomu: "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého," hovorí Ježiš. Reinkarnácia odporuje biblickému vzkrieseniu. Biblické vzkriesenie a hinduistické prevteľovanie sa navzájom vylučujú. Sú nezlučiteľné a úplne protikladné vo všetkých bodoch: Prevtelenie je panteistické, to znamená, že všetko je boh a celé stvorenie je prejav boha, ako keby bol obraz aj svojím maliarom. Biblické vzkriesenie je teistické, to znamená, že Boh stojí mimo stvorenia, ktoré stvoril. Stvorenie je Jeho dielo. Maliar stojí mimo obraz a nie je totožný s obrazom. Prevtelenie - reinkarnácia - chápe človeka ako dušu v tele, teda dvojito. Duša a telo sú nezávislé a úplne izolované jednotky. Pri reinkarnácii duša oblieka znova a znova nové telá minerálov, rastlín, živočíchov, zvierat a človeka. Navyše, telá sú pre dušu väzenia,  kde si duša odpykáva minulé priestupky. Biblické vzkriesenie sa naopak pozerá na ducha, dušu a telo trojjedine. Všetky tri podstaty tvoria trojjedinú podstatu človeka, tak ako šírka, výška a dĺžka sú vo svojom súčine jeden objem. Reinkarnácia je zdokonaľovací proces v pohybe. Vzkriesenie nie je proces, ale dokonalý stav tela, pretože k dokonalosti sa nedá nič pridať. Reinkarnácia je dočasný stav, v ktorom duša túži byť natrvalo vyslobodená z tela a chce splynúť osobne, alebo neosobne s všebohom, bez hmotného tela, pretože kolobeh tiel sú tresty a hmota je v podstate zlá. Biblické vzkriesenie je konečný stav, v ktorom sa trojjediný človek, natrvalo v dokonalom tele raduje zo spoločnosti svätého trojjediného Boha a Boh sa raduje zo spoločnosti človeka. Telo je dar a  vzkriesenie je  jedna z nerozlučných podstát človeka, pretože má večnú dušu. V reinkarnácii je telesný život, t.j. spojenie duše s telom, stav pykania, pekla a dočasného zatratenia v neprítomnosti boha. Vo vzkriesení je telesný život (spolu s duchovným životom) trvalý stav spasenia a radosti v prítomnosti Boha Ježiša Krista. Reinkarnácia sa opakuje v smrteľných telách. Biblické vzkriesenie je len jedno v nesmrteľnom tele. Kvalita reinkarnácie je podmienená splateným karmickým dlhom. Čím viac dlhu je splatené z predošlých životov, tým dokonalejšie a vyššie je nové telo. Keď sa duša úplne vykúpi, dosiahne nirvánu - božstvo. Biblické vzkriesenie je založené na Božej milosti bez zásluh človeka. Všetok dlh zaplatil v jednej splátke a navždy Ježiš Kristus na kríži.

Mnohých Vás, milí poslucháči možno  prekvapí, obzvlášť niektorých kresťanov, že po vzkriesení budeme mať naše telá späť. Telá z mäsa a kostí, lenže v úplnej dokonalosti a oslávenej forme. Ježiš mal tiež po vzkriesení aj svoje pôvodné telo: Pozrite sa na moje ruky a nohy: veď som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti, ako to vidíte na mne. (Lukáš 24:39)

Ježišove vzkriesené telo bolo hmatateľne z mäsa a kostí, ako pred ukrižovaním. O tom sa presvedčil aj neveriaci Tomáš: Jeho priatelia Ho poznali, teda aj Jeho podoba musela byť dokonalá. Ježiš mal svoje vzkriesené telo, nie nejaké iné. Ježiš vo svojom vzkriesenom tele jedol aj rybu: Keď tomu pre samú radosť nemohli uveriť a len sa divili, povedal im:

"Máte tu niečo na jedenie?" Podali mu kus pečenej ryby. Vzal si a jedol pred nimi. (Lukáš 24:41-43)

Tomáš, nazývaný Didymus, jeden z dvanástich učeníkov, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Ostatné mu povedali: "Videli sme Pána." Odpovedal im: "Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a kým nevložím do nich svoj prst a svoju ruku do rany v jeho boku, neuverím." Ôsmeho dňa potom boli učeníci opäť vnútri a Tomáš s nimi. Hoci boli dvere zatvorené, Ježiš prišiel, postavil sa a povedal: "Pokoj vám." Potom povedal Tomášovi: "Vlož sem prst, pozri na moje ruky a vlož svoju ruku do rany v mojom boku. Nespochybňuj a ver!" Tomáš mu odpovedal: "Môj Pán a môj Boh." Ježiš mu povedal: "Že si ma videl, veríš. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili."      (Ján 20:24-29)

Ale napriek tomu bolo Ježišove telo inej podstaty. Mohol sa objavovať a miznúť, kedy chcel:

 Tu sa im otvorili oči a spoznali ho, ale on zmizol ich zrakom. (Lukáš 24:31)

 Mohol prechádzať zatvorenými dverami alebo stenou:

 Ôsmeho dňa potom boli učeníci opäť vnútri a Tomáš s nimi. Hoci boli dvere zatvorené, Ježiš prišiel, postavil sa a povedal: "Pokoj vám." (Jn 20:26) Ježiš mohol v tele vystúpiť na nebesia. Z Písma máme istotu, že sa vráti späť na Zem v tele z mäsa a kostí: Po tých slovách bol pred ich zrakmi vzatý nahor a oblak im ho zastrel. Akdyž uprene hľadeli k nebu za ním, ako odchádza, hľa, stáli vedľa nich dvaja muži v bielom rúchu a povedali: "Muži z Galiley, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, znovu príde práve tak, ako ste ho videli odchádzať. " (Skutky 1:9-11)

Tieto rozdiely zreteľne ukazujú, že Lazarove zmŕtvychvstanie, ako je popísané v Jánovom evanjeliu (11:1-44) a zmŕtvychvstanie syna vdovy z Lukášovho evanjelia (7:11-17) neboli vzkriesenia, ale "len" oživenia ich smrteľných tiel, pretože neskôr obaja opäť zomreli. Ježišove vzkriesené telo bolo hmotné, ale nesmrteľné. Bolo fyzické, ale neporušiteľné. Pavol popisuje dokonalé telo. V žiadnom prípade neopisuje dušu a ducha bez tela niekde v nebi. Pavol nás uisťuje, že pri vzkriesení budeme premenení, teda vzkriesení v momente:

Chcem povedať to, bratia, že človek, ako je, nemôže mať podiel na kráľovstve Božom a porušiteľné nemôže mať podiel na neporušiteľnom. Hľa, odhalím vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, až sa naposledy ozve poľnice. Až zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my živí premenení. Porušiteľné telo musí totiž obliecť neporušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť. A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť, potom sa naplní, čo je napísané: Smrť je pohltená, Boh zvíťazil!        (1. Kor. 15:50-54)

Pavol taktiež nehovorí o nejakej trvalej duchovnej beztelesnej existencii v nebi na obláčikoch. Hovorí, že budeme premenení a Krista nazýva prvým vzkrieseným, ktorého budeme nasledovať:

Avšak Kristus bol vzkriesený ako prvý z tých, ktorí zosnuli. (1. Korintským 15:20)

 Čo je vzkriesenie? Biblia hovorí o dvoch vzkrieseniach. Jedno vzkriesenie je k životu a druhé k súdu: ...

 a vyjdú; tí, ktorí robili dobré, vstanú k životu, a tí, čo robili zlé, vstanú k odsúdeniu. (Jn 5:29)

Najzreteľnejší popis vzkriesenia je v Zjavení Jána, v 20. kapitole, vo veršoch 4-6:

Videl som tróny a na nich zasadli tí, ktorým bol zverený súd. Videl som aj tých, čo boli sťatí pre Ježišove svedectvo a pre Božie slovo, pretože sa neklaňali šelme ani jej obrazom a neprijali jej znak na čelo ani na ruku. Teraz povstali k životu a ujali sa vlády s Kristom na tisíc rokov. - Ostatní mŕtvi však nepovstanú k životu, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. - To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale Boh a Kristus ich urobí svojimi kňazmi a budú sním kraľovať po tisíc rokov. (Zjavenie 20:4-6)

Prvé vzkriesenie k večnému životu nastane vtedy, keď sa Ježiš vráti druhýkrát. Zahŕňa však len spasených. Druhé vzkriesenie k súdu bude až po určitej dobe tisíc rokov:

A videl som veľký biely trón a toho, kto na ňom sedel, pred jeho pohľadom utiekla zem i nebo a už pre nich nebolo miesta. Videl som mŕtvych, mocných aj prostých, ako stoja pred trónom a boli otvorené knihy. Ešte jedna kniha bola otvorená, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa svojich skutkov zapísaných v tých knihách. More vydalo svojich mŕtvych, aj smrť a jej ríša vydali svojich mŕtvych a všetci boli súdení podľa svojich činov. Potom smrť i jej ríše boli zvrhnuté do ohnivého jazera. To je druhá smrť: horiace jazero. A kto nebol zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. (Zjavenie 20:11-15)

Kde sú duše spasených mŕtvych počas ich beztelesnej vedomej existencie - v čase medzi stratou porušiteľného tela, a nadobudnutím neporušiteľného tela, teda v dobe medzi telesnou smrťou a vzkriesením? Pavol nás uisťuje, že pre spasených mŕtvych smrť znamená byť s Kristom:

Sme teda stále plní dôvery, pretože vieme, že ak sme doma v tomto tele, nie sme doma u Pána ... (2. Korintským 5:6) ...

 Ťahá ma to na obe strany: Túžim odísť a byť s Kristom, čo je určite oveľa lepšie ... (Filipským 1:23)

Keď Baránok rozlomil piatu pečať, videl som pod oltárom tých, ktorí boli zabití pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. (Zjavenie 6:9)

Pre dušu spaseného človeka, hoci telesne mŕtveho, mať neporušitelné telo je vedomá radosť v prítomnosti Boha. Je to radosť  neúplná vo svojej beztelesnosti, ale očakávajúca nové telo pri vzkriesení. Vzkriesenie je úplne protichodné prevteleniu. Rozdiel je podmienený v podstate chápania tela ako hmoty, telesnej smrti, súdu a aj konečného bytia. Nabudúce sa pozrieme bližšie na tieto rozdiely.

Ak Vás táto téma zaujala, milí poslucháči, budeme radi ak nám napíšete. Vaše pripomienky nám môžete poslať na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo nám pošlite sms správu na číslo 0902 481466. Tešíme sa na Vaše reakcie.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345