Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

16. september - Najväčšie potešenie pre dušu

Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. (Žalm 27: 4)

Boh odpovedá na skrúšené volanie ľudskej duše. Prichádza a zdvíha bremeno hriechu a napĺňa naše srdce radosťou a vďačnosťou. „Počúvaj, Hospodin! Zmiluj sa nado mnou! Hospodin, pomôž mi!“ Môj nárek si zmenil na tanec. Vyzliekol si mi smútočný šat a odel si ma radosťou, aby nikdy neutíchla oslavná pieseň pre teba. Hospodin, môj Bože, navždy ťa chcem velebiť!“ (Žalm 30:11-12).

Naša radosť však nevzniká len z pohľadu vďačnosti za oslobodenie od bremena hriechu v minulosti. Rastie aj z pohľadu nádeje do budúcnosti: „Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svojmu Spasiteľovi, svojmu Bohu.“ (Žalm 42:6). "Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo." (Žalm 130:5).

Naše srdce by nemalo túžiť len po dobrých Božích daroch, ale v prvom rade po samotnom Bohu. Vidieť ho, spoznávať ho stále viac a byť v jeho prítomnosti je najväčším potešením našej duše. Nič vzácnejšie nad to neexistuje. Slová to nevedia popísať. Nachádzame v tom  neopísateľné potešenie a radosť. Môžeme len nedokonale vyjadriť nevysloviteľný zážitok:

  • " Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám.“ (Žalm 27:4).
  • " Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť." (Žalm 16:11).
  • " Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce." (Žalm 37:4).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345