Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

14. september - Boh sa postará o všetky naše potreby

Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša. (Filip.4:19)

V liste  Filipským 4:6 Pavol hovorí: „Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.“ A tiež v liste Filipským 4:19 (len o 13 veršov ďalej) uvádza prísľub budúcej milosti: "Môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze  Krista Ježiša." Ak budeme žiť vo viere v tento prísľub budúcej milosti, nebudeme musieť byť ustarostení pri zabezpečovaní našich potrieb.  Božie "bohatstvo v sláve" je nevyčerpateľné. On naozaj chce, aby sme sa o svoju budúcnosť nebáli. Mali by sme sa riadiť týmito radami, ktoré nám Pavol predkladá. Mali by sme bojovať proti nevere ustarostenosti zasľúbeniami budúcej milosti.

Keď mám obavy z nejakého nového podujatia, alebo stretnutia, pravidelne bojujem s neverou pomocou jedného z najčastejšie používaných zasľúbení u Izaiáša 41:10. Toto zasľúbenie mi povedal môj otec na diaľku do telefónu, keď som odišiel z Ameriky na tri roky do Nemecka. Počas troch rokov som si ho musel citovať hádam aj päťsto krát, aby som prekonal obdobia obrovského stresu. "Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.“ Toľkokrát som bojoval s úzkosťou pomocou tohto zasľúbenia, že keď je motor mojej mysle na neutrále, hučanie prevodovky je zvukom Izaiáša 41:10.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345