Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

23. august - Boh nie je modloslužobník

To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu. (2.Tes.1:10)

Pavol hovorí, že Kristus príde preto, aby bol oslávený a obdivovaný. To bude dôvod jeho druhého príchodu. Ľudia sa urážajú nad učením Biblie, že Boh vyzdvihuje svoju vlastnú slávu a chce a očakáva, aby ho aj ľudia oslavovali. Tvrdia, že Biblia nás učí, aby sme takí neboli. Biblia napríklad hovorí, že láska "nehľadá svoje vlastné" (1.Kor.13:5).

Ako môže byť Boh milujúci a zároveň požadovať aby sme  "hľadali jeho slávu", chválu a radosť? Ako môže byť Boh za nás, keď je úplne pre seba?

Natíska sa mi táto odpoveď: Pretože Boh je úplne nezávislá, jedinečná, slávna a sebestačná bytosť, musí byť v prvom rade sám sebou, ak má byť za nás. Pravidlá pokory, ktoré sú platné pre stvorenie, sa nemôžu rovnakým spôsobom vzťahovať na jeho Stvoriteľa. Ak by sa Boh odvrátil od seba ako zdroja nekonečnej radosti, prestal by byť Bohom. Poprel by nekonečnú hodnotu svojej vlastnej slávy. Naznačil by tým, že existuje niečo hodnotnejšie mimo neho samého. Dopustil by sa tým modloslužby.

To by pre nás nebolo dobré. Veď kam by sme šli, ak by sa náš Boh stal nespravodlivý? Kde by sme našli Skalu spravodlivosti  vo vesmíre, keby si Boh prestal  vážiť to, čo je nadovšetko cenné? Kam by sme sa  obrátili  so svojou chválou, keby sa sám Boh zriekol  nárokov na svoju  nekonečnú hodnotu?

Nie, Božiu slávu nepremeníme na lásku tým, že budeme požadovať, aby Boh prestal byť Bohom. Namiesto toho musíme dospieť k poznaniu, že Boh je láska práve preto, že sa neustále  usiluje o chválu svojho mena v srdciach svojho ľudu. Naša chvála za jeho veľkosť je vrcholom našej radosti a jeho veľkosti.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345