Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

21. august - Neochvejne šťastný Boh

Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. (Ján 15:11)

Boh je absolútne zvrchovaný. „Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle.“ (Žalm 115:3) Preto nemôže byť sklamaný. Raduje sa zo všetkých svojich diel, keď o nich uvažuje ako o farbách veľkolepej mozaiky dejín spásy. Je to neochvejne šťastný Boh. Základom jeho šťastia je radosť, ktorú má sám zo seba. Pred stvorením sa tešil z obrazu svojej slávy v osobe svojho Syna - svojho milovaného Syna, v ktorom mal zaľúbenie (Mat.3:17). Potom Božia radosť "prišla medzi ľudí" v diele stvorenia a vykúpenia.

Tieto diela tešia Božie srdce, pretože odrážajú jeho slávu. Nebesá rozprávajú o Božej sláve (Žalm 19:1). „Naveky sláva Hospodinovi! Nech sa raduje Hospodin zo svojich diel!“ (Žalm 104:31) Všetko, čo robí, robí preto, aby ukázal túto slávu, lebo z toho sa raduje jeho bytosť.

Všetky Božie diela vrcholia v chválach jeho vykúpeného ľudu. „Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť!“ (Žalm 150:2). Vrcholom jeho šťastia je radosť, ktorú má z ozvien jeho dokonalosti v chválach jeho svätých. „Nekochá sa v sile koňa, nemá záľubu v svaloch muža. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť.“ (Žalm 147:10 - 11).

Naše chvály však nie sú len potešením pre Boha ako ozvena jeho dokonalosti; sú aj vrcholom našej radosti. Chvály sú zavŕšením radosti, ktorú máme z toho, že vidíme a vychutnávame si Božiu veľkosť. Preto Božia snaha o to, aby sme ho chválili  a naša snaha o potešenie z neho sú tou istou snahou. Toto je výsledok evanjelia o sláve Božej milosti v Kristovi!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345