Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

20. august - Ježiš je ten, po kom túžime

Ježiš pristúpil a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi.  Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha  a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“(Mat.28:18-20)

Posledná kapitola Matúšovho evanjelia je oknom, ktoré sa otvára pre slávny východ slnka  vzkrieseného Krista. Cezeň môžeme vidieť najmenej tri mohutné vrcholy Kristovho charakteru: vrchol jeho moci; vrchol jeho dobroty a vrchol veľkosti jeho úmyslov.

Jemu patrí všetka autorita - právo a moc konať svoju vôľu. A túto moc používa na uskutočňovanie svojho neotrasiteľného zámeru získavať učeníkov zo všetkých národov. A pri uskutočňovaní tohto zámeru nám láskyplne sľubuje, že bude s nami až do konca.

Všetci vo svojom srdci vieme, že ak má vzkriesený Kristus uspokojiť našu túžbu po obdivovaní jeho veľkosti, musí byť naozaj veľký- veľký v moci, veľký v dobrote a láskavosti, veľký v uskutočňovaní svojich zámerov.

Ľudia, ktorí sú slabí na to, aby dosiahli svoje zámery, nemôžu uspokojiť našu túžbu obdivovať ich veľkosť. Ešte menej obdivujeme ľudí, ktorí v živote nemajú žiadny cieľ. A ešte menej tých, ktorých ciele sú len sebecké a neláskavé. To, čo túžime vidieť a poznať, je Osoba, ktorej moc je neobmedzená, ktorej láskavosť je nežná a ktorej poslanie  je jedinečné a neochvejné.

Spisovatelia, básnici, filmári a televízni scenáristi z času na čas vytvárajú tieň tejto Osoby. Ale nemôžu naplniť našu túžbu po jej uctievaní o nič viac ako cestopisy, ktoré nemôžu uspokojiť našu túžbu vidieť na vlastné oči  nádherné horské končiare. Musíme vidieť skutočnosť. Musíme vidieť Pôvodcu všetkej moci, dobroty a dokonávateľa našich úmyslov. Musíme vidieť a uctievať vzkrieseného Krista.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345