Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

17. august - Čo znamená dobrorečiť Bohu

Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu!  Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení! (Žalm 103:1)

Žalm sa začína a končí tým, že žalmista prikazuje  svojej duši, aby dobrorečila Bohu - "Dobroreč Hospodinovi, duša moja" - a káže anjelom a nebeským zástupom a dielam Božích rúk, aby robili to isté.

„Dobrorečte Hospodinovi jeho anjeli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova! Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu!

Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach, kde panuje! Dobroreč Hospodinovi, moja duša!“ (Žalm 103:20-22)

Žalm sa zameriava na dobrorečenie Hospodinovi. Čo to znamená dobrorečiť Bohu?

Znamená to dobre hovoriť o jeho veľkosti a dobrote - a myslieť to naozaj z hĺbky duše.

Dávid v prvom a poslednom verši tohto žalmu, keď hovorí: "Dobroreč Hospodinovi, duša moja," pripomína, že hovoriť úprimne o Božej dobrote a veľkosti musí vychádzať z hĺbky duše. Žehnať Bohu bez úprimného presvedčenia by bolo pokrytectvo. Ježiš povedal: „Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko.“ (Mat.15:8). Dávid pozná toto nebezpečenstvo a preto prikazuje sám sebe. Hovorí svojej duši, aby to nedopustila.

"Poď, duša moja, pozri sa na Božiu veľkosť a dobrotu. Pripojte sa moje ústa a celá moja bytosť a dobrorečme Pánovi. Moja duša, nebudeme pokrytcami!"

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345