Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

6. august - Ježiš kúpil tvoju vernosť

Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. (Luk.22:20)

Tieto slová znamenajú, že Nová zmluva, ktorá bola najzreteľnejšie zasľúbená u proroka Jeremiáša v kapitolách  31 a 32, bola zaistená a spečatená krvou Pána Ježiša. Nová zmluva platí pre Boží ľud, ktorý vkladá svoju dôveru do Mesiáša, Ježiša, pretože Ježiš zomrel, aby ju ustanovil. A čo zabezpečuje táto  zmluva pre tých, ktorí patria Kristovi? Vytrvanie vo viere až do konca.

Počúvajte, čo hovorí Jeremiáš 32:40:

„Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili.“

Večná zmluva - nová zmluva - obsahuje nezrušiteľný prísľub: "Vložím im do srdca bázeň predo mnou, aby sa odo mňa neodvrátili." Preto sa nemôžu odvrátiť. Kristus túto zmluvu spečatil svojou krvou. Vykúpil našu vernosť, ak sme v Ježišovi Kristovi skrze vieru. Ak dnes zostávame vo viere, vďačíme za to Ježišovej krvi. Duch Svätý, ktorý v nás pôsobí  zachovanie našej viery, si cení to, čo Ježiš vykúpil svojou obeťou. Boh-Duch v nás pôsobí to, čo pre nás získal Boh-Syn. Otec to naplánoval, Syn Ježiš to vykonal. Duch to napĺňa - a robí to všetko neomylne.

Boh je zaviazaný zachovať vytrvanie a večnú istotu svojich detí, kúpených krvou Pána Ježiša.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345