Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

30. júl - Utrpenie, ktoré posilňuje vieru

Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. (Jak. 1:2-3)

Nech sa to zdá akokoľvek zvláštne, jedným z hlavných účelov toho, aby sme boli otrasení utrpením, je urobiť našu vieru neotrasiteľnou. S vierou je to tak ako so svalmi: ak ich  zaťažujete, tak sa posilnia, nie oslabia. To je to, čo Jakub myslí týmto veršom. Keď je vaša viera ohrozovaná, skúšaná a zaťažovaná až do krajnosti, výsledkom je väčšia schopnosť vydržať. Jakub to nazval vytrvalosťou.

Boh tak veľmi miluje vieru, že ju bude skúšať až do krajnosti, aby ju udržal čistú a silnú. Tak to urobil aj s Pavlom podľa 2.Kor.1:8-9.

„Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily, takže sme si zúfali nad svojím životom. Ba sami nad sebou sme prijali ortieľ smrti, aby sme dôverovali nie sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych.“

Slová "aby sme dôverovali nie sebe" poukazujú, že toto extrémne utrpenie malo svoj cieľ: bolo na to, aby sa Pavol nespoliehal na seba a svoje prostriedky, ale na Boha - konkrétne na prisľúbenú Božiu milosť vzkriesenia mŕtvych. Boh si tak váži našu dokázanú vieru, že nám milostivo, ak je to potrebné, vezme všetko ostatné, na čo by sme mohli byť v pokušení spoliehať sa - dokonca aj samotný život. Jeho cieľom je, aby sme hlbšie a silnejšie verili, že on sám bude všetkým, čo potrebujeme.

Boh chce, aby sme mohli spolu so žalmistom povedať: „Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom.“ (Žalm 73: 25 - 26).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345