Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

29. júl - Boží plán pre mučeníkov

A každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte krátky čas vyčkali, kým ich počet nedoplnia ich spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť zabití ako oni. (Zjav.6:11)

Takmer tristo rokov rástlo kresťanstvo na pôde, ktorá bola mokrá od krvi mučeníkov.

Až do cisára Trajána (okolo roku 98 n. l.) bolo prenasledovanie povolené, ale nie legálne. Od Trajána do Décia (okolo roku 250 n. l.) bolo prenasledovanie legálne. Od Décia, ktorý kresťanov nenávidel a obával sa ich vplyvu na svoje reformy, až do prvého tolerančného ediktu v roku 311 bolo prenasledovanie nielen legálne, ale aj rozsiahle a všeobecné.

Jeden spisovateľ opísal situáciu v tomto treťom období takto:

„Hrozba sa šírila všade a počet lapsusov [tých, ktorí sa zriekli svojej viery, keď im hrozilo nebezpečenstvo] bol obrovský. Nechýbali však ani takí, ktorí zostali pevní a radšej podstúpili mučenícku smrť, než by sa vzdali svojej viery. Ako sa prenasledovanie rozširovalo a zosilňovalo, nadšenie kresťanov, sila ich odporu sa stále viac a viac zväčšovala. Takto počas tristo rokov byť kresťanom znamenalo žiť v ohrození života, majetku a rodiny. Bola to skúška toho, čo ste milovali najviac. A vyvrcholením tejto skúšky bola mučenícka smrť.“

A nad týmto mučeníctvom bol zvrchovaný Boh, ktorý povedal, že je určený počet mučeníkov. Majú osobitnú úlohu pri zakladaní a posilňovaní cirkvi. Majú osobitnú úlohu pri zatváraní úst satanovi, ktorý neustále hovorí, že ľudia slúžia Bohu len preto, aby sa im lepšie žilo. To je zmysel verša u Jóba 1:9-11. „Satan odpovedal Hospodinovi: „Neoplatí sa azda Jóbovi báť sa Boha? Či si všade dookola neohradil jeho, jeho dom i všetko, čo má? Prácu jeho rúk si požehnal a jeho stáda sa rozrástli po celej krajine.“

Mučeníctvo nie je niečo ojedinelé. Nie je to niečo, čím by bol Boh prekvapený, alebo zaskočený. Nie je to nič neočakávané. A rozhodne to nie je strategickou porážkou pre Kristovu cirkev. Môže to síce vyzerať ako porážka. Je však súčasťou nebeského plánu, ktorý by žiaden ľudský stratég nevymyslel ani nemohol navrhnúť. A tento plán je víťazný pre všetkých, ktorí vydržia až do konca vo viere vo všemohúcu Božiu milosť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345