Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

3. júl - Dobrá správa: Boh je šťastný

...podľa evanjelia slávy požehnaného Boha, ktoré mi bolo zverené. (1.Tim.1:11)

Toto je krásna veta v 1. liste Timotejovi, ktorá je ukrytá pod známym povrchom biblických hesiel. Ale keď ju vykopete, znie takto: "dobrá správa o sláve šťastného Boha". Slovo "požehnaný" neznamená to isté, čo znamená "chválený", ale  znamená to "šťastný".

Veľkou časťou Božej slávy je jeho šťastie.

Pre apoštola Pavla bolo nepredstaviteľné, že by Bohu mohla byť odopretá nekonečná radosť, a pritom by bol nekonečne slávny. Byť nekonečne slávny znamená byť nekonečne šťastný. Pavol použil výraz "sláva šťastného Boha", pretože pre Boha je slávne byť šťastný takým spôsobom, aký je.

Božia sláva je založená na tom, že Boh je šťastnejší nad našu najdivokejšiu predstavivosť. Ako povedal veľký kazateľ osemnásteho storočia Jonathan Edwards: "Súčasťou Božej plnosti, ktorú Boh odovzdáva, je jeho šťastie. Toto šťastie spočíva v tom, že sa teší a raduje zo seba samého; tak je to aj so šťastím stvorenia." A toto je kľúčová zvesť evanjelia, ako hovorí Pavol: "evanjelium o sláve šťastného Boha". Je to dobrá správa o tom, že Boh je slávne šťastný. Nikto by nechcel stráviť večnosť so zachmúreným, nešťastným Bohom.

Ak by Boh bol nešťastný, potom zmysel evanjelia - byť s Bohom naveky šťastný - nie je šťastným zavŕšením. Znamenalo by to, že by to vôbec nebolo evanjelium. V skutočnosti nás Ježiš pozýva stráviť večnosť so šťastným Bohom, keď hovorí: "Vstúp do radosti svojho Pána." (Mat.25:23).

Ježiš v Jánovi 15:11 povedal: "Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť aby bola plná." Ježiš hovoril, žil a zomrel, aby jeho radosť - Božia radosť - bola v nás a aby naša radosť bola plná. Preto evanjelium je "evanjeliom o sláve šťastného Boha".

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345