Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

30. jún - Nebeský odpočinok v nadchádzajúcom hneve

Spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás sužujú, ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci, aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. (2.Tes.1:6-8)

Príde čas, keď sa skončí Božia trpezlivosť. Keď Boh uvidí, že jeho ľud trpí po určený čas, a určený počet mučeníkov sa naplní (Zjav.6:11), vtedy príde z neba spravodlivá odplata.

Všimnite si, že Božiu pomstu na tých, ktorí trápili jeho ľud, prežívame ako "úľavu". "Boh považuje za spravodlivé odplatiť trápením tým, ktorí vás trápia, a poskytnúť úľavu vám, ktorí sa trápite." Inými slovami, súd nad "tými, ktorí nás trápia", je formou milosti voči nám.

Azda najpozoruhodnejším obrazom súdu ako milosti je obraz zničenia Babylonu v Zjavení 18. Pri jeho zničení veľký hlas z neba volá: " Radujte sa nad ním, nebo, svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh ho súdil tak, ako ono súdilo vás!" (Zjav.18:20). „Po týchto veciach som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal: „Haleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo jeho súdy sú pravdivé a spravodlivé; veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojím smilstvom priviedla zem do záhuby a pomstil sa za krv svojich služobníkov preliatu jej rukami.“ (Zjav.19: 1-2)

Keď sa Božia trpezlivosť vyčerpá a tento vek sa skončí a príde súd nad nepriateľmi Božieho ľudu, svätí budú jasať nad Božou spravodlivosťou. Neochota nepriateľov Božieho ľudu robiť pokánie nezabráni Božej spravodlivosti vytrhnúť jeho svätých zo súženia. Boží súd bude vykonaný a spasení svätí budú prežívať odpočinok a ospravedlnenie ako veľkú milosť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345