Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

28. jún - Vydržať, aj keď poslúchanie bolí

Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. (Žid.12:2)

To, čo dokáže robiť viera, je niekedy nevýslovne ťažké.

Ernest Gordon vo svojej knihe Zázrak na rieke Kwai rozpráva skutočný príbeh skupiny vojnových zajatcov, ktorí počas druhej svetovej vojny pracovali na barmskej železnici.

Na konci každého dňa sa v pracovnej skupine vyzbieralo náradie. Pri jednej príležitosti japonský dozorca zakričal, že chýba lopata, a chcel, aby sa priznal ten, kto ju vzal. Začal zúrivo kričať, a prikázal vinníkovi, aby sa prihlásil. Nikto nereagoval. "Všetci zomriete! Všetci zomriete!" kričal, naťahoval pušku a mieril na väzňov. V tej chvíli jeden muž vykročil dopredu. Strážca ho puškou ubil na smrť, zatiaľ čo on mlčky stál. Keď sa vrátili do tábora a náradie opäť spočítali, žiadna lopata nechýbala.

Čo môže dať silu zomrieť za iných, keď ste nevinní? Ježiša v jeho láske k nám niesla a držala "radosť, ktorú očakával". Dôveroval v slávne budúce požehnanie, a to udržiavalo v ňom lásku počas jeho utrpenia. Mýlime sa, ak si myslíme, že by sme mali alebo mohli byť motivovaní a posilňovaní v poslušnosti nejakým iným spôsobom, ako radosťou, ktorá je pred nami. Keď Ježiš vyzýval k obetavej poslušnosti v tomto živote, v Lukášovi 14:14 povedal: „A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť, a tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých.“ Inými slovami, posilňujte sa vo svojom utrpení pre Krista, pretože na vás čaká radostná odplata.  

Peter povedal: „pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach...“ (1.Petra 2:21) Vidíme v tom Ježišovu dôveru v radosť, ktorú má pred sebou. Svoje utrpenie odovzdal Bohu a nesnažil sa odplácať sa za zlé. Svoju nádej vkladal do vzkriesenia a radosti spojenej so stretnutím s Otcom a vykúpením svojho ľudu. Tak by sme to mali robiť aj my.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345