Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

16. jún - Slúžte Bohu so svojím smädom

Preto či sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili. (2.Kor.5:9) 

Čo keby ste zistili (ako farizeji), že sa celý život snažíte páčiť Bohu, ale zistíte, že ste robili veci, ktoré sú v Božích očiach ohavnosťou. „Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Ale on im povedal: Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom.“ (Lukáš 16:14-15). Niekto to možno spochybní a povie: "Nemyslím si, že je to možné; Boh by predsa neodmietol človeka, ktorý sa mu snaží zapáčiť." Ale vidíte, čo títo farizeji urobili? Svoje presvedčenie o tom, čo by sa Bohu páčilo, založili na svojej predstave o tom, aký je Boh. Práve preto musíme skúmať Boží charakter tak, ako je  zjavený v Písme.

Boh je ako horský prameň, nie ako napájadlo. Horský prameň stále vyteká a obnovuje sa. Neustále sa prelieva a zásobuje koryto potoka. Ale napájadlo treba dopĺňať pumpou alebo vedrom. Položme si otázku: Ako môžeme naplniť prameň? A ako môžeme naplniť napájadlo? Aký je v tom rozdiel? Oslavujete Boha takého, aký v skutočnosti je?

Ak sa chceme tešiť z napájadla, musíme stále usilovne pracovať na tom, aby bolo plné a plnilo svoju funkciu. Ale ak sa chceme tešiť z prameňa, urobíme to tak, že si kľakneme na kolená a napijeme sa z neho do sýtosti, až kým nebudeme dostatočne osviežení a posilnení vrátiť sa do údolia a povedať ľuďom, čo sme našli.

Moja nádej ako beznádejného hriešnika závisí na biblickej pravde, že Boh je taký Boh, ktorý sa uspokojí s jedinou vecou, ktorú mu môžem ponúknuť: s mojím smädom. Preto sú pre mňa Božia zvrchovanosť a sebestačnosť také vzácne. Sú základom mojej nádeje, že Boh sa neteší z mojej vynaliezavosti  z prelievania vedier vody do napájadla, ale zo sklonenia sa zlomených hriešnikov, aby sa napili z prameňa milosti.

Neustále by sme sa mali snažiť zapáčiť sa Bohu všetkými možnými spôsobmi. Ale beda nám, ak sa ukáže, že celý náš život bol  založený na falošnom presvedčení, čo sa páči Bohu. Jemu sa  nepáčia tí, ktorí ho považujú za  napájadlo, ale tí, ktorí ho  považujú za nevyčerpateľný, všetko uspokojujúci prameň. Ako sa píše v Žalme 147, 11: „Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť.“

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345